Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy da się podzielić dług w spółce?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-03

Prowadzę spółkę cywilną od 12 lat. Obecnie spółka ma lokal w księgach do sprzedaży, mamy długi jako spółka. Mój wspólnik nie płaci składek do ZUS-u, a ja płacę. Czy mogę z nim zawrzeć jakieś porozumienie, aby nie płacić za niego jego długów? Czy da się podzielić dług spółki na pół i rozstać ze wspólnikiem? Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się wyjaśnić Pani sytuację wspólników spółki cywilnej w kontekście odpowiedzialności za długi tej spółki.

Podstawowe znaczenie ma tu treść art. 864 Kodeksu cywilnego, który stanowi, ze za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może żądać od obu wspólników albo tylko jednego, wybranego z nich zapłaty całości długu. Często tak się dzieje, że dług jest egzekwowany właśnie od jednego ze wspólników, tj. tego, który posiada majątek z pominięciem drugiego, który takiego majątku nie posiada.

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, zacytuję Pani wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 1021/14:

„Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 864 KC) i jest to wypadek zobowiązania solidarnego wynikającego z ustawy. Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej uzasadnione jest ich wspólną sytuacją prawną, której źródłem jest wspólnie przez nich realizowany cel gospodarczy. Brak jest przy tym jakichkolwiek elementów subsydiarności odpowiedzialności majątkami osobistymi wspólników. Wierzyciel spółki może żądać zaspokojenia i wszcząć egzekucję z majątku indywidualnego jednego, bądź większej liczby wspólników, bez konieczności uprzedniego skierowania egzekucji do majątku wspólnego, wykazywania bezskuteczności egzekucji z majątku wspólnego, czy też niewypłacalności spółki. W związku z tym wierzyciel może według własnego uznania wybrać majątek, z którego żąda zaspokojenia. Przepisy nie wymagają w tym zakresie zachowania określonej kolejności, w związku z tym wierzyciel może równocześnie skierować egzekucję do majątku wspólnego wspólników oraz do ich majątków indywidualnych”.

Praktykowane są jednak takie rozwiązania, że wspólnik spółki cywilnej zawiera umowę z poszczególnym wierzycielem, że zapłaci mu połowę długu, a od drugiego ze wspólników wierzyciel będzie egzekwował drugą połowę. Oczywiście to wymaga ustaleń z wierzycielem i nie każdy na pewno się na to zgodzi, ale podjęcie ewentualnych prób bym Pani zasugerowała, bo znam wiele takich przypadków, że wierzyciele, chcąc odzyskać choć połowę, godzą się na to.

Jeśli chodzi o zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, to niestety nie mam dobrych wiadomości. Zobowiązania wspólników spółki cywilnej z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter zobowiązań związanych z działalnością spółki, stąd niedopełnienie przez któregokolwiek ze wspólników spółki obowiązku zapłaty tych składek rodzi ich solidarną odpowiedzialność. Jeżeli jeden ze wspólników uchyla się od obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne, drugi nie może uchylić się od solidarnej odpowiedzialności argumentem, iż taki obowiązek jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (tak stwierdzono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29.4.1999 r., sygn. akt III AUA 56/99).

Zapytała Pani też, czy może zawrzeć ze wspólnikiem jakieś porozumienie, na którego mocy nie będzie Pani odpowiadała za długi w sytuacji gdy, on nie będzie tych długów płacił. Możecie Państwo zawrzeć porozumienie, ale ono nie uchroni Pani przed opisaną wyżej odpowiedzialnością solidarną – i tak zawsze wierzyciel będzie mógł od Pani egzekwować całą należność. Taka umowa pomiędzy wspólnikami ma znaczenie tylko w stosunkach pomiędzy nimi, więc nie osiągnie Pani oczekiwanego skutku, byłoby to możliwe tylko przez umowę z wierzycielem, o czym napisałam Pani już wcześniej.

Zapytał Pani też, czy da się podzielić dług po połowie i rozstać się ze wspólnikiem.  Możecie Państwo rozwiązać spółkę w każdej chwili na mocy porozumienia o jej rozwiązaniu, spółka cywilna to umowa przedsiębiorców, więc zawsze można ją rozwiązać. Niestety nie będzie to miało wpływu na odpowiedzialność byłych wspólników za zobowiązania spółki.

Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1995 r., sygn. akt I ACr 583/95, w którym sąd stwierdził, iż „solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej za długi spółki (art. 864 KC), wynikające ze zobowiązań powstałych w czasie istnienia spółki, nie uchyla fakt jej rozwiązania”.

Natomiast w każdym przypadku gdy spłaci Pani cały dług, będzie miała Pani tzw. roszczenie regresowe wobec wspólnika, czyli aby zwrócił on Pani taką część spłaconego zadłużenia w procencie – zgodnie z umową uczestniczy w stratach, jeśli jest to 50%, aby oddał Pani połowę spłaconego długu. Takie roszczenie może być dochodzone przed sądem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Ponad dwa lata temu mąż założył jednoosobową spółkę z o.o., gdzie jednocześnie jest prezesem zarządu jednoosobowego. Ja natomiast jestem...

 

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Jestem właścicielem udziałów w spółce z o.o. i wspólnikiem. Kilka lat temu zmarła moja żona, która nie była wspólnikiem. Jedynymi...

 

Partycypowanie w spłacie kredytu firmowego

Jestem jednym z dwóch udziałowców w sp. z o.o. Poza tym pełnię funkcję prezesa zarządu. Do niedawna w zarządzie (jako członek zarządu)...

 

Czy bezpieczne jest wejście w spółkę jako udziałowiec?

Od jakiegoś czasu pracuję ze swoim kolegą. Prowadzi on spółkę z o.o. W ramach zawężenia współpracy zaproponował mi 15% udziałów w jego...

 

Kto podpisuje umowa o pracę prokurenta ze spółką z o.o. ?

Jesteśmy spółką z o.o. i mamy reprezentację dwuosobową: członek zarządu + prokurent. Prokurent jest zatrudniony na umowę o pracę czasową,...

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Spółka z o.o., w której byłem prezesem, z powodu nietrafnych decyzji gospodarczych i prawdopodobnie nieuczciwości pewnych osób, popadła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »