Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-03-30

Jestem księgową w spółce z o.o. Kondycja spółki jest bardzo zła. Dwa lata temu wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Obecnie tracimy płynność finansową. Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki? Jeśli tak, to czy lepiej samej zgłaszać upadłość, czy poczekać, aż US to zrobi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od odpowiedzi na drugie z zadanych pytań. Otóż, obecnie obowiązująca ustawa Prawo upadłościowe stanowi w art. 20 ust 1, ze wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Jak wynika z tego przepisu, osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest każdy z wierzycieli osobistych dłużnika, a więc taki, wobec którego dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem. Przez wierzyciela należy rozumieć każdego uprawnionego do zaspokojenia się z masy upadłości, chociażby jego wierzytelność nie była jeszcze wymagalna. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest nim także podmiot uprawniony z tytułu należności publicznoprawnych, takich m.in. jak należności podatkowe, czy też z tytułu należności wynikających ze składek na ubezpieczenie społeczne lub innych danin publicznoprawnych.

Ja w swojej pracy spotkałam się już z sytuacją, kiedy urząd skarbowy występował z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Nie jest to jednak standard, bo brak jest obowiązku wystąpienia z takim wnioskiem, to tylko prawo wierzyciela. Nie da się niestety przewidzieć, czy urząd skarbowy z takim wnioskiem wystąpi.

Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze z Pani pytań, wyjaśnię, że art. 20 mówi o prawie dłużnika do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to kolejny, art. 21 ust. 1 ustawy, stanowi z kolei, że dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Do 2016 roku termin ten był jeszcze krótszy. Teoretycznie zatem na spółce ciąży obowiązek wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i tak w zasadzie muszę Pani odpowiedzieć.

Wniosek ten będzie spóźniony o wspomniane 2 lata – to na pewno, ale mimo wszystko powinien być złożony. Bezsprzecznie bowiem, także po upływie ww. terminu, w każdym następnym dniu istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma nadal obowiązek zgłoszenia wniosku.

Niewystąpienie z wnioskiem tak w terminie, jak i w ogóle może się wiązać z konsekwencjami. Dłużnik, który tego nie zrobił, może ponieść konsekwencje o jakich mowa w art. 21 ust 3. ustawy – poniżej go zacytuję:

„Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu”.

Jeszcze inny skutek to ten, o jakim mowa w art. 373 ustawy. Ust. 1 tego przepisu mówi z kolei, że:

„Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy: 

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo

1a) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo

3) jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie”.

Tak jak wspomniałam, nawet obecne wystąpienie z wnioskiem nie chroni przed tymi skutkami, ale na pewno stopień zawinienia będzie niższy w przypadku spóźnionego wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niż w ogóle z nim niewystąpienie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy nastąpi opodatkowanie tej samej kwoty po raz drugi?

Sprawa dotyczy 2 spółek z o.o. Spółka A składa się z 1 osoby fizycznej (50% udziałów) oraz spółki z o.o. zwanej „B” (50%...

 

Likwidacja funduszu mieszkaniowego w spółce z o.o.

Spółka z o.o. przejęła w 2008 r. (w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zakładowy fundusz mieszkaniowy. Fundusz...

 

Połączenie spółek - jak to najlepiej zrobić?

Posiadamy dwie spółki – spółkę cywilną i spółkę z o.o. Chcemy je połączyć i dlatego obecnie przekształcamy spółkę cywilną...

 

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Mam pytanie odnośnie wyboru członka rady nadzorczej. Jest spółka z o.o. (spółka pracownicza, w której pracownicy i zarząd mają udziały),...

 

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji prezesa spółki z o.o.?

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zarząd spółki jest jednoosobowy...

 

Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników – mają po 88 i 12 udziałów. Kadencja prezesa zarządu, który jest równocześnie głównym udziałowcem,...

 

Kiedy działalność konkurencyjna członka zarządu spółki z o.o. jest zgodna z prawem?

W spółce z o.o. o profilu produkcyjno-handlowym posiadam 78% udziałów i pełnię funkcję prezesa zarządu. Pozostali wspólnicy posiadają...

 

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki z o.o. i sprzedaż spółki

Jesteśmy już z żoną w podeszłym wieku, dlatego chcielibyśmy sprzedać spółkę z o.o. i zrezygnować z udziału w jej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »