Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-03-30

Jestem księgową w spółce z o.o. Kondycja spółki jest bardzo zła. Dwa lata temu wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Obecnie tracimy płynność finansową. Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki? Jeśli tak, to czy lepiej samej zgłaszać upadłość, czy poczekać, aż US to zrobi?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zacznę od odpowiedzi na drugie z zadanych pytań. Otóż, obecnie obowiązująca ustawa Prawo upadłościowe stanowi w art. 20 ust 1, ze wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Jak wynika z tego przepisu, osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest każdy z wierzycieli osobistych dłużnika, a więc taki, wobec którego dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem. Przez wierzyciela należy rozumieć każdego uprawnionego do zaspokojenia się z masy upadłości, chociażby jego wierzytelność nie była jeszcze wymagalna. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest nim także podmiot uprawniony z tytułu należności publicznoprawnych, takich m.in. jak należności podatkowe, czy też z tytułu należności wynikających ze składek na ubezpieczenie społeczne lub innych danin publicznoprawnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ja w swojej pracy spotkałam się już z sytuacją, kiedy urząd skarbowy występował z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Nie jest to jednak standard, bo brak jest obowiązku wystąpienia z takim wnioskiem, to tylko prawo wierzyciela. Nie da się niestety przewidzieć, czy urząd skarbowy z takim wnioskiem wystąpi.

Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze z Pani pytań, wyjaśnię, że art. 20 mówi o prawie dłużnika do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to kolejny, art. 21 ust. 1 ustawy, stanowi z kolei, że dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Do 2016 roku termin ten był jeszcze krótszy. Teoretycznie zatem na spółce ciąży obowiązek wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i tak w zasadzie muszę Pani odpowiedzieć.

Wniosek ten będzie spóźniony o wspomniane 2 lata – to na pewno, ale mimo wszystko powinien być złożony. Bezsprzecznie bowiem, także po upływie ww. terminu, w każdym następnym dniu istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma nadal obowiązek zgłoszenia wniosku.

Niewystąpienie z wnioskiem tak w terminie, jak i w ogóle może się wiązać z konsekwencjami. Dłużnik, który tego nie zrobił, może ponieść konsekwencje o jakich mowa w art. 21 ust 3. ustawy – poniżej go zacytuję:

„Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu”.

Jeszcze inny skutek to ten, o jakim mowa w art. 373 ustawy. Ust. 1 tego przepisu mówi z kolei, że:

„Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy: 

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo

1a) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo

3) jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie”.

Tak jak wspomniałam, nawet obecne wystąpienie z wnioskiem nie chroni przed tymi skutkami, ale na pewno stopień zawinienia będzie niższy w przypadku spóźnionego wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niż w ogóle z nim niewystąpienie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}