Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-09

Prowadzę (jako członek zarządu) stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i w związku z tym mam pytanie natury prawnej. Jak co roku organizuję walne zebranie członków (sprawozdawcze co roku, a raz na pięć lat sprawozdawczo-wyborcze) i w zeszłym roku miałem taką sytuację, iż przybył na to zebranie pan nienależący do tego stowarzyszenia i musiałem go dopiero wyprosić i to z wielkim trudem. Człowiek ten zapowiada swój udział w nadchodzącym spotkaniu, a wiem, że chce tylko namieszać i się kłócić. Czy zgodnie z prawem osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu? Na jakiej podstawie mogę żądać opuszczenia spotkania przez tę osobę?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Walne zebranie członków określane jest przez Prawo o stowarzyszeniach jako najwyższa władza stowarzyszenia (art. 11). W jego skład wchodzą wszyscy członkowie. W wypadku gdy członkami stowarzyszenia są osoby prawne, reprezentują je upoważnione organy. Dyskusyjne jest, czy swoje uprawnienia członkowie mogą realizować przez pełnomocnika. Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 17 października 2000 r., sygn. akt I ACa 119/00 784, za dopuszczalne przyjął złożenie oświadczenia woli o utworzeniu stowarzyszenia przez przedstawiciela. Jeżeli zaakceptujemy stanowisko zajęte w tym orzeczeniu, za dopuszczalny należy uznać też udział członka w walnym zebraniu przez przedstawiciela. Przeciwko takiemu rozwiązaniu podnosi się argument, że prawa członkowskie są ściśle związane z osobą i nie mogą być realizowane przez pełnomocnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Walne zgromadzenie tworzą więc wyłącznie członkowie stowarzyszenia (przyjmując pogląd szerszy, także mogą brać w nim udział pełnomocnicy członków).

Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera przepisów regulujących postępowanie w celu zwoływania walnego zebrania członków. Odpowiednie postanowienia powinien zatem zawierać statut. Zwykle w statutach wskazuje się zarząd – jako organ uprawniony do zwołania zebrania, oraz organ kontroli wewnętrznej – jako uprawniony do zwołania zebrania, w sytuacji gdy zarząd nie chce lub nie może tego uczynić.

Kompetencje walnego zebrania członków określa statut. Podejmuje ono uchwały w najważniejszych dla stowarzyszenia sprawach. Przede wszystkim uchwala statut i ewentualne jego zmiany, wybiera członków zarządu (por. art. 30 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach) i organu kontroli wewnętrznej, podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia (art. 36) i decyduje o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia (art. 38). Wymienione kompetencje przysługują wyłącznie walnemu zebraniu członków (zebraniu delegatów) i nie mogą być wykonywane przez inne władze (organy). W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

Jak każdy organ kolegialny, tak i walne zebranie członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Zgodnie z zasadą demokracji wewnętrznej wszyscy członkowie stowarzyszenia mają równe głosy.

Za zasadą równości głosów przemawia pośrednio zakaz bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia, wyrażony w art. 6 ust. 1.

Jako zasadę należy przyjąć, że z walnego zebrania członków jest sporządzany protokół. Jest on konieczny przede wszystkim wtedy, gdy zebranie dokonuje zmian danych, podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Protokół może sporządzić członek stowarzyszenia, jak też osoba trzecia. Może on zostać sporządzony również przez notariusza; w takim wypadku – jeżeli statut nie stanowi inaczej – podpisują go przewodniczący zgromadzenia i notariusz (art. 104 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 792 ).

Tak więc jeżeli wskazana osoba nie występuje w charakterze pełnomocnika czy też protokolanta, to nie może brać udziału w zebraniu stowarzyszenia. Przy czym oczywiście kwestię tą należałoby ustalić w statucie. Przepisy kompetencyjne dotyczące walnego zgromadzenia siłą rzeczy wykluczają możliwość brania udziału w zebraniu osób nie związanych ze stowarzyszeniem. Jest to wszak najwyższy organ stowarzyszenia, który podejmuje decyzje najważniejsze z punktu widzenia jego interesów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}