Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-09

Prowadzę (jako członek zarządu) stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i w związku z tym mam pytanie natury prawnej. Jak co roku organizuję walne zebranie członków (sprawozdawcze co roku, a raz na pięć lat sprawozdawczo-wyborcze) i w zeszłym roku miałem taką sytuację, iż przybył na to zebranie pan nienależący do tego stowarzyszenia i musiałem go dopiero wyprosić i to z wielkim trudem. Człowiek ten zapowiada swój udział w nadchodzącym spotkaniu, a wiem, że chce tylko namieszać i się kłócić. Czy zgodnie z prawem osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu? Na jakiej podstawie mogę żądać opuszczenia spotkania przez tę osobę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Walne zebranie członków określane jest przez Prawo o stowarzyszeniach jako najwyższa władza stowarzyszenia (art. 11). W jego skład wchodzą wszyscy członkowie. W wypadku gdy członkami stowarzyszenia są osoby prawne, reprezentują je upoważnione organy. Dyskusyjne jest, czy swoje uprawnienia członkowie mogą realizować przez pełnomocnika. Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 17 października 2000 r., sygn. akt I ACa 119/00 784, za dopuszczalne przyjął złożenie oświadczenia woli o utworzeniu stowarzyszenia przez przedstawiciela. Jeżeli zaakceptujemy stanowisko zajęte w tym orzeczeniu, za dopuszczalny należy uznać też udział członka w walnym zebraniu przez przedstawiciela. Przeciwko takiemu rozwiązaniu podnosi się argument, że prawa członkowskie są ściśle związane z osobą i nie mogą być realizowane przez pełnomocnika.

Walne zgromadzenie tworzą więc wyłącznie członkowie stowarzyszenia (przyjmując pogląd szerszy, także mogą brać w nim udział pełnomocnicy członków).

Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera przepisów regulujących postępowanie w celu zwoływania walnego zebrania członków. Odpowiednie postanowienia powinien zatem zawierać statut. Zwykle w statutach wskazuje się zarząd – jako organ uprawniony do zwołania zebrania, oraz organ kontroli wewnętrznej – jako uprawniony do zwołania zebrania, w sytuacji gdy zarząd nie chce lub nie może tego uczynić.

Kompetencje walnego zebrania członków określa statut. Podejmuje ono uchwały w najważniejszych dla stowarzyszenia sprawach. Przede wszystkim uchwala statut i ewentualne jego zmiany, wybiera członków zarządu (por. art. 30 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach) i organu kontroli wewnętrznej, podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia (art. 36) i decyduje o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia (art. 38). Wymienione kompetencje przysługują wyłącznie walnemu zebraniu członków (zebraniu delegatów) i nie mogą być wykonywane przez inne władze (organy). W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

Jak każdy organ kolegialny, tak i walne zebranie członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Zgodnie z zasadą demokracji wewnętrznej wszyscy członkowie stowarzyszenia mają równe głosy.

Za zasadą równości głosów przemawia pośrednio zakaz bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia, wyrażony w art. 6 ust. 1.

Jako zasadę należy przyjąć, że z walnego zebrania członków jest sporządzany protokół. Jest on konieczny przede wszystkim wtedy, gdy zebranie dokonuje zmian danych, podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Protokół może sporządzić członek stowarzyszenia, jak też osoba trzecia. Może on zostać sporządzony również przez notariusza; w takim wypadku – jeżeli statut nie stanowi inaczej – podpisują go przewodniczący zgromadzenia i notariusz (art. 104 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 792 ).

Tak więc jeżeli wskazana osoba nie występuje w charakterze pełnomocnika czy też protokolanta, to nie może brać udziału w zebraniu stowarzyszenia. Przy czym oczywiście kwestię tą należałoby ustalić w statucie. Przepisy kompetencyjne dotyczące walnego zgromadzenia siłą rzeczy wykluczają możliwość brania udziału w zebraniu osób nie związanych ze stowarzyszeniem. Jest to wszak najwyższy organ stowarzyszenia, który podejmuje decyzje najważniejsze z punktu widzenia jego interesów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zmniejszenie udziału w firmie

Posiadam ponad 5% akcji firmy. Zamierzam sprzedać część akcji, co spowoduje spadek mojego udziału poniżej 5%. Czy o tym fakcie powinienem zawiadomić...

 

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to...

 

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo...

 

Cofnięcie wykreślenia spółki z KRS

Nie otrzymałam postanowienia sądu, ale spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Czy można zaskarżyć postanowienie sądu, starając...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »