Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

• Autor: Marcin Sądej

Jestem prezesem spółki z o.o. Zjawił się u mnie poborca skarbowy z US z wykazem zaległości z ZUS-u. Są to zaległości z lat 2013–2019, które ZUS kierował sukcesywnie do US, a oni dopiero teraz się za tę sprawę zabrali. Czy to nie są już sprawy w większości przedawnione w zakresie i należności głównej (5 lat) i odsetek (3 lata)? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy nastąpiło przedawnienie zaległych składek ZUS?

Przedawnienie należności z tytułu składek

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.

Termin ten należy liczyć od dnia, w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne, a więc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności tych należności.

Bieg przedawnienia

Należy jednak podkreślić, że istnieje kilka okoliczności zawieszających czy też przerywających wspomniany pięcioletni bieg przedawnienia.

Po pierwsze, jak wskazuje art. 24 ust. 5b ustawy, „bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład lub podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono potrącenia, lub do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego”.

Do takich czynności zalicza się na przykład doręczenie upomnienia, doręczenie tytułu wykonawczego, doręczenie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Wyrok SN z dnia 25.11.2021 r., sygn. akt II USKP 82/21:

„Na gruncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ustawodawca przyjął, że do zawieszenia biegu terminu przedawnienia wystarczające jest podjęcie czynności zmierzającej do wyegzekwowania zaległości. Czynnością zmierzającą do ściągnięcia należności jest niewątpliwie wystawienie tytułu wykonawczego przez właściwy organ, ale za czynności zmierzające do ściągnięcia należności mogą być uznane również inne czynności, tj. orzeczenia, pisma kierowane do strony itp., z których treści czy uzasadnienia wynika bezpośrednio, że zmierzają one do ściągnięcia należności.

Taką czynnością jest doręczenie upomnienia z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 15 § 1 u.p.e.a. Z treści tego przepisu wynika, że postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte bez wcześniejszego doręczenia upomnienia, w związku z czym jest to warunek obligatoryjny i konieczny do tego, by w sposób skuteczny prowadzić egzekucję. Jest więc ono pierwszą i do tego konieczną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek, skoro bez doręczenia upomnienia wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie byłoby możliwe. Czynność ta mieści się zatem w dyspozycji art. 24 ust. 5b u.s.u.s. Innymi słowy - doręczenie takiego upomnienia zawiesza bieg terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego”.

W tym miejscu pojawia się zatem pytanie, czy we wskazanym okresie były podejmowane jakiekolwiek czynności egzekucyjne? Czy w tym okresie otrzymywał Pan jakiekolwiek pisma w sprawie czynności egzekucyjnym w sprawie składek jak choćby ww. upomnienie? Takie upomnienie przerywa bieg terminu przedawnienia aż do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Trzeba zaznaczyć, że w doktrynie można też spotkać się z odrębnym stanowiskiem co do upomnienia. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt II SA/Go 813/21:


„Upomnienie nie może zostać uznane za pierwszą czynność egzekucyjną zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o której dłużnik został zawiadomiony.

Przez pierwszą czynność zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której mowa w art. 24 ust. 5b u.s.u.s., należy rozumieć czynność bezpośrednio związaną z postępowaniem egzekucyjnym, jaką może być np. wystawienie tytułów wykonawczych, zajęcie wynagrodzenia, czyli czynności sensu stricte egzekucyjne”.

Proszę o informacje czy jakiekolwiek pisma, czy też czynności przez ten czas zostały podejmowane w sprawie zaległości w składkach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »