Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-20

Czy w spółce cywilnej 3-osobowej można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika przy zachowaniu układu procentowym udziałów (dochodzący przejąłby udział odchodzącego)? Chodzi o uniknięcie drugiej inwentaryzacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólnicy nie mogą klauzulami umownymi kreować swobody rozporządzania udziałem. A zatem zmiana wspólnika lub przystąpienie do spółki nowego wspólnika może nastąpić tylko przez zmianę lub zawarcie nowej umowy spółki. W tej kwestii jednak nie ma zgodności w doktrynie (por. S. Grzybowski, w: System…, t. III, cz. 2, s. 805 i 806; W. Pyzioł, w: Prawo spółek, s. 37; A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach – podręcznik praktyczny, s. 90 i 91; por. też uwagę 8 do art. 860).

Jest również wyrażany pogląd, że możliwe jest zbycie członkostwa w spółce bez zmiany umowy spółki, tzn. w drodze umowy między dotychczasowym a nowym wspólnikiem, jeżeli wyrażą na to zgodę pozostali wspólnicy. W spółkach o charakterze wewnętrznym wszelkie zmiany w składzie wspólników mogą natomiast następować jedynie przez zawarcie umowy między nowym wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami, przy czym nowy wspólnik musi także zawrzeć z ustępującym wspólnikiem umowę nabycia członkostwa (A. Jędrzejewska, Przeniesienie członkostwa w spółkach osobowych, s. 18 i n.).

Drugi z tych poglądów zaaprobował Sąd Najwyższy, stwierdzając, że wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań i uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym jednocześnie ustępujących z tej spółki, jest dopuszczalne (uchwała SN z 21 listopada 1995 r., sygn. akt III CZP 160/95, LexisNexis nr 307371.

Oczywiście kwestie te można załatwić jednym aneksem, ale pozostaje sprawa rozliczeń z ustępującym wspólnikiem.

Zgodnie z art. 871 § 2 występującemu wspólnikowi wypłaca się również część wartości wspólnego majątku wspólników pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach. Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki powinno nastąpić w chwili, gdy wystąpienie osiągnęło skutek prawny. Chwila ta zależy od sposobu wystąpienia (wypowiedzenie z zachowaniem lub bez zachowania terminu, wypowiedzenie przez wierzyciela osobistego, śmierć, ewentualnie zmiana umowy spółki prowadząca do eliminacji ze składu spółki jednego lub kilku wspólników).

Wspólnicy w uchwale lub umowie mogą określić odmienne zasady rozliczenia wspólnika występującego ze spółki (wyrok SN z 22 lipca 2004 r., sygn. akt IV CK 537/2003, SIP nr 188462, Lexis.pl nr 1633070). Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, w przeciwieństwie do rozwiązania spółki, nie prowadzi do likwidacji majątku spółki, a rozliczenie wspólnika występującego ze spółki następuje według zasad określonych w art. 871. Przepis ten nakazuje zwrócić w naturze występującemu ze spółki wspólnikowi tylko rzeczy wniesione do spółki do używania, czyli nieobjęte majątkiem spółki. Jego zaś udział w majątku spółki wyraża się wierzytelnością pieniężną, która obciąża pozostałych w spółce wspólników. Nie następuje zatem przeniesienie w naturze na rzecz wspólników własności udziału występującego ze spółki, a przekształcenie tego udziału w należność pieniężną.

Udziały w spółce nie podlegają obrotowi, ale wspólnik wstępujący może objąć udział tej samej wielkości. Przy czym należy tutaj dokonać rozliczenia z wspólnikiem występującym. Ta kwestia powoduje, iż możliwość zrealizowania zmiany składu osobowego jednego dnia jest niemal nierealna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

 

Cienka kapitalizacja przy pożyczce od udziałowca

Pytanie dotyczy cienkiej kapitalizacji: czy odsetki od pożyczki od właścicieli są kosztami uzyskania przychodu w pełnej wysokości? Pożyczka dla firmy...

 

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?

Rok temu sprzedałam udziały w spółce z o.o. U notariusza złożono podpisy, jednak tylko na jednym egzemplarzu umowy notarialnie poświadczonej,...

 

Delegacje członków zarządu firmy

W jaki sposób można rozliczać delegacje zagraniczne oraz krajowe członków zarządu firmy? Czy sytuacja członków zarządu różni się od pracowników?...

 

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej...

 

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?

Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Chciałbym założyć działalność gospodarczą , która prowadziłaby usługi...

 

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi

Dostałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Poprzedni prezes odchodzi na emeryturę....

 

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa

Podpisałam umowę ze spółką z o.o. o usługowe prowadzenie ksiąg, ale osoba podpisująca z ramienia spółki została w dniu kilka dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »