Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymywać wynagrodzenie zmienne od spółki?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-05-29

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o. Chciałbym z niej pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania na funkcję prezesa zarządu. Czy takie wynagrodzenie może być zmienne?  Przykładowo: kwota stała wynagrodzenia wynosząca 1000 zł oraz dodatek/premia miesięczna uzależniona od pozyskanych umów. Proszę o ocenę takiego rozwiązania. Nie chciałbym, aby US zarzucił mi omijanie dywidendy. Dodam, że posiadam 100% udziałów w tej spółce i jestem w niej prezesem zarządu. Nie ma rady nadzorczej, wspólnika. Nie łączy mnie żaden inny stosunek prawny ze spółką.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan zapewne wie, zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Co do zasady w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, ale w przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu powyższej zasady nie stosuje się, a czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego (o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego).

Przypomnieć należy także, że w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio. Istotny jest artykuł 2031 ww. ustawy dodany został przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającej Kodeks z dniem 9 września 2016 r. Zgodnie z nim uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

Z powyższego moim zdaniem wynika, iż prezes jednoosobowego zarządu, a jednocześnie jedyny udziałowiec spółki, może pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa, ale niezbędne jest tu podjęcie przedmiotowej uchwały przez wspólnika, stwierdzonej w formie aktu notarialnego. Artykuł 2031 Kodeksu spółek handlowych zostawia dowolność w określeniu zasad wynagrodzenia prezesa, nie widzę przeszkód by było ono określone jako np. „x” procent przychodu.

W mojej ocenie na przeszkodzie nie stoją również przepisy podatkowe, brak jest normy zakazującej taki sposób rozliczenia. Można się zastanawiać, czy może zostać tu użyta klauzula z art. 119 § 1 Ordynacji podatkowej? Zgodnie z tym przepisem czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne. W takiej sytuacji o jakiej mowa w 119 § 1 Ordynacji podatkowej skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Artykuł 119a w § 3 stanowi, że za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Trzeba pamiętać, iż przywołanej klauzuli nie stosuje się jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł. Korzyścią podatkową jest m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego.

Czy w oparciu o powyższe można uznać, iż wynagrodzenie z powołania zastąpi dywidendę w sposób sztuczny czy też w celu osiągnięcia korzyści? W mojej ocenie, w świetle art. 2031 kodeksu spółek handlowych, nie. Gdyby organ był nawet przeciwnego zdania, z klauzuli mógłby skorzystać, gdy korzyść podatkowe przekroczy ww. 100 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Procedura likwidacyjna spółki z o.o.

Jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia likwidacji spółki z o.o.? Jak zapisać postanowienie o podziale środków z konta bankowego spółki...

 

Zawieranie umów w spółce z o.o.

Prosimy o poradę w kwestii zawierania umów w spółce z o.o. Istnieje spółka z o.o., ma około 15 udziałowców, z czego jeden...

 

Przekazanie udziałów w spółce z o.o.

Mam 75 lat. Jestem wspólnikiem w sp. z o.o. (spółka rolna z 6 udziałowcami i 29 udziałami), ja mam 6 udziałów. W jaki sposób...

 

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku pracy

Czy spółka z o.o. może zatrudniać na pełen etat na stanowisku prezesa zarządu swojego udziałowca, który posiada 100% udziałów? Albo drugi wariant...

 

Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli spółki z o.o. do zgłaszania wierzytelności

Będąc likwidatorem spółki z o.o., nie dopełniłem obowiązku zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wezwaniu...

 

Ujęcie tematu spółki z o.o. w testamencie

Jestem właścicielką 100% udziałów w spółce z o.o. W zarządzie jest prezes. Praktycznie sprawy gospodarcze spółki prowadzi prokurent. Firma...

 

Kontrola w spółce komunalnej

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100%...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »