Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-03-04

Rada nadzorcza banku spółdzielczego czasowo oddelegowała swego członka do zarządu, czym pozbawiła go możliwości głosowania. Czy obecność oddelegowanego członka na radzie daje jej wymagane quorum? Czy zarząd i rada może odwołać z praw członka banku bez zgody grupy członkowskiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony problem nie został wprost wyjaśniony w przepisach, zatem należy sięgnąć zarówno do stanowisk doktryny, jak i praktyki, także dotyczącej innych podmiotów niż banki spółdzielcze. Największym „doświadczeniem” w tej kwestii może pochwalić się praktyka dotycząca spółek handlowych, w których zapisy dotyczące rad nadzorczych i możliwości delegacji członków do zarządu są zbliżone do zapisów ustaw regulujących pracę banków.

Działalność banków spółdzielczych regulowana jest w wąskim zakresie ustawą – Prawo bankowe, w szerszym – ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1826). Zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ostatniej ustawy – bank spółdzielczy to bank będący spółdzielnią, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm. 1)) zwaną dalej „Prawem bankowym”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21, 996 i 1250). Stąd właśnie w ustawie o spółdzielniach należy poszukiwać rozwiązań dotyczących organów tego banku.

Niestety Prawo spółdzielcze nie wskazuje wprost na możliwość delegowania członka rady nadzorczej do zarządu. Możliwość ta wynika z Prawa bankowego. Zgodnie z art. 22d, mającym zastosowanie na mocy art. 20a ust. 1 do banków spółdzielczych, rada nadzorcza może delegować członka rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, który został zawieszony. Jak już wyżej wskazałam, niestety żaden z przepisów dotyczących banków, banków spółdzielczych czy też spółdzielni nie reguluje statusu członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu. Należy zatem posiłkować się tutaj stanowiskiem doktryny wypracowanym na potrzeby spółek. Podobieństwo organów działających w tych wszystkich podmiotach jest bowiem oczywiste.

W przypadku delegacji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu tej spółki następuje czasowe „wyzbycie się” tego członka na rzecz innego organu. Staje się on członkiem tego drugiego organu z pełnymi prawami. Stąd w organie „matczynym” traci swoje uprawnienia, zostaje zawieszone jego członkostwo. Skoro tak, to nie powinien być brany pod uwagę w przypadku wszelkich czynności rady jako jej członek. „Delegowany członek rady nadzorczej uzyskuje kompetencje członka zarządu, wobec tego uznać należy, że nie liczy się jego osoby przy ustalaniu liczby członków rady nadzorczej (nie jest on bowiem czynny w pełnieniu funkcji członka rady). Istotne jest w tym zakresie zwrócenie uwagi, czy oddelegowanie członka rady nadzorczej nie będzie groziło radzie paraliżem, z uwagi na brak wymaganej liczby członków do jej prawidłowego funkcjonowania” (por. S. Sołtysiński, w: SPP, t. 17B, 2010, s. 506) – tak wyjaśnia tę sytuację komentarz do ustawy Kodeks spółek handlowych pod reakcją Zbigniewa Jary ( wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017). Inaczej widzi to K. Popiołek w komentarzu pod red. prof. J. Strzępki. Wyjaśnia tam: „Sporna może być kwestia, czy rada nadzorcza, której liczebność, w następstwie oddelegowania członka rady do pełnienia funkcji zarządu, spadła poniżej statutowego (ustawowego) progu, może podejmować przewidziane w § 2 czynności. Moim zdaniem, w takiej sytuacji rada nadzorcza nadal istnieje jako organ spółki, jako że oddelegowani do zarządu jej członkowie nie tracą statusu członków rady nadzorczej, muszą jedynie powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z członkostwem w radzie. Co do zasady zatem jej »czynni« członkowie mogą pełnić swoje funkcje, w tym także podejmować czynności, o których mowa w § 2 (tak też np. A. Szumański, Zasady liczenia; odmiennie Rodzynkiewicz, Komentarz K.s.h., 2014, s. 773).”

Przy takich rozbieżnościach z ostrożności warto przyjąć zasadę, że członek delegowany nie powinien być liczony do quorum. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której zakwestionowana zostanie ważność uchwał podejmowanych przez taką radę.

Odnośnie drugiego pytania, odpowiedzi zasadniczo należy poszukać w Prawie spółdzielczym i statucie banku.

Zgodnie z art. 37 § 1 Prawa spółdzielczego – statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Artykuł 59 tej ustawy stanowi, że w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut. Paragraf 2 tego przepisu wyjaśnia, że do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:

1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;

2) wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi;

3) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;

4) rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu;

5) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.

Według ustawy – Prawo spółdzielcze statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania. Natomiast wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni.

Odpowiadając zatem na pytanie, należy wskazać, że zarząd nie podejmuje tu decyzji zgodnie z ustawą, a w przypadku gdy organem pozbawiającym członkostwa jest rada, to nie ma ona obowiązku uzyskiwać zgody grupy członkowskiej, chyba że taką procedurę przewiduje statut banku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

Hodowla psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

Mam pytanie dotyczące hodowli psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale...

Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?

Jestem likwidatorem stowarzyszenia. Po naszej kilkuletniej działalności zebrało się trochę dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności...

Forma spółki dla cichego wspólnika

Szukam formy spółki dla cichego wspólnika, tzn. moje dane nie mogą pojawić się w KRS. Spotkałem się z opiniami, że taką anonimowość zapewnia...

Współpraca pomiędzy firmami bez umowy

Jestem właścicielką salonu kosmetycznego i prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą. Chcę zacząć współpracę z kosmetyczką, która...

Założenie fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Żona i ja jesteśmy właścicielami 100% udziałów w spółce z o.o. Jednocześnie jestem jednoosobowym zarządem spółki. W związku...

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym

Spółka polska z siedzibą w Polsce ma zamiar zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym (holenderskim). Pożyczkobiorcą jest spółka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »