Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-11-25

Prowadzę sklep spożywczo-monopolowy. Cofnięto mi pozwolenie na sprzedaż alkoholu, ponieważ w ciągu 14 dni nie poinformowałam o zmianie adresu głównej siedziby firmy. Przez 3 lata nie wolno mi się starać o pozwolenie. Jedyne wyjście, to prawdopodobnie zmiana właściciela sklepu. Chcę poprosić moją mamę emerytkę, aby to ona była właścicielem. Czy jest to możliwe i jak najszybciej to przeprowadzić, aby nie było przerw w działalności sklepu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne:

1. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („kodeks cywilny”, „k.c.”)

2. Dz.U. Nr 173, poz. 1807 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej („Ustawa”)

3. Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475 Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów („Rozporządzenie”)

4. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”)

5. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Ustawa VAT”)

6. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa pdof”)

Kodeks cywilny:

„Art. 75 zn. 1

§ 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno być wpisane do rejestru.

§ 3.Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania. § 4.Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych dotyczących nieruchomości.”

Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551. Zbyciem jest każde przeniesienie własności. Zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551, jako zorganizowana masa majątkowa, może być przedmiotem obrotu (patrz także A. Stelmachowski, w: System..., t. 3, 2003, s. 326). O tym, czy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa, czy tylko części jego składników, decydują konkretne okoliczności, jest to bowiem sprawa stanu faktycznego i jego oceny z punktu widzenia niezbędnego minimum takiego zespołu składników majątkowych, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogłoby prowadzić działalności gospodarczej. Pojęcie „przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 751 należy rozumieć szeroko - oznacza ono zarówno sklep, hurtownię, warsztat rzemieślniczy, jak i fabrykę, prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną, podmiot własności czy obowiązek wpisu do odpowiedniego rejestru. Sąd Najwyższy, oddalając wyrokiem z 27 marca 2000 r., III CKN 633/98 (LexisNexis nr 402159), kasację (obecnie: skargę kasacyjną) w sprawie o wydanie apteki, zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorstwo jako całość nie jest przedmiotem własności, lecz mieniem, a skoro przedmiotem własności mogą być tylko rzeczy stanowiące jego składniki, to nie ma uniwersalnego roszczenia o wydanie przedsiębiorstwa jako całości, które by w każdym wypadku zaspokajało interes uprawnionego. Przedsiębiorstwo jako całość bowiem jest zespołem składników materialnych i niematerialnych, które mogą być dobrami osobistymi, majątkowymi albo o mieszanym charakterze. Z tego względu wyrok nakazujący ogólnie wydanie przedsiębiorstwa może być niewykonalny w odniesieniu do pewnych składników, w innych wypadkach nie zapewni wierzycielowi ochrony ze względu na ogólnikowość, a jeszcze w innych może być zbędny, jeżeli uprawnionemu wystarczy objęcie zarządu nad działającym przedsiębiorstwem (zob. też wyrok SN z 21 października 2010 r., IV CSK 118/2010, LexisNexis nr 2456093, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 41). Wskazówki te mają znaczenie przy dokonywaniu czynności prawnej zbycia przedsiębiorstwa, wynika z nich bowiem potrzeba takiego zindywidualizowania składników przedsiębiorstwa, które umożliwi w razie sporu dochodzenie ich wydania.

Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa i ustanowienie na nim użytkowania wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami stron lub ich pełnomocników notarialnie poświadczonymi; brak wymaganej formy powoduje nieważność wymienionych czynności prawnych (art. 73 § 2).

Jednakże zbycie przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi nieruchomość, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Obecnie rejestr przedsiębiorców jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy, zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203). Skutki wpisu mają doniosłe znaczenie, są bowiem wynikiem działania zasady materialnej jawności wpisów i polegają na tym, że nikt nie może zasłaniać się nieświadomością zarejestrowanych danych, chyba że udowodnił, iż nie mógł o nich wiedzieć. Wpisy, o których mowa w § 2 i 3 art. 751, mają charakter obligatoryjny, ale Kodeks cywilny nie określa żadnych sankcji za ich niedokonanie; sankcje takie mogą wynikać z przepisów o postępowaniu rejestrowym (ewidencyjnym).

Notarialne poświadczanie podpisów jest uregulowane w Prawie o notariacie z 14 lutego 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 164).

Poświadczenie podpisu przez osobę zaufania publicznego, którą jest notariusz, jest dowodem, że osoba podpisana podpisała dokument własnoręcznie. Notariusz przed poświadczeniem podpisu stwierdza tożsamość tej osoby. Art. 88 pr.not. stanowi, że podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, co notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie. Notarialne poświadczenie podpisu jest dokumentem urzędowym, stanowiącym dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 § 1 k.p.c.). Ustawa wymaga, żeby podpisy były notarialnie poświadczone, przeto poświadczenie ich przez kogokolwiek innego niż przez notariusza oznacza, że forma, o której mowa w art. 751 § 2, nie została zachowana.

Forma szczególna, wymagana przez § 1 tego artykułu, może być zastąpiona przez sporządzenie umowy w formie notarialnej, natomiast nie może jej zastąpić żadna inna forma. Z kolei forma ta nie zastępuje innej formy szczególnej wymaganej pod rygorem nieważności, np. formy aktu notarialnego dla przeniesienia własności nieruchomości (art. 158).

Jest wiele sytuacji, w których przekazanie firmy w darowiźnie to opłacalna decyzja. Powodem może być chęć przekazania działalności w związku z przejściem przedsiębiorcy na emeryturę lub ze względów zdrowotnych. Decyzja o przekazaniu firmy może być też wynikiem rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz innych form zatrudnienia.

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie może zmienić właściciela, dlatego darowizna przedsiębiorstwa to w rzeczywistości nieodpłatne przekazanie całości jego majątku. Formalnie, darowizna sprowadza się do tego, że darczyńca zamyka działalność i przekazuje majątek firmy innej osobie, która prowadzi działalność na własne nazwisko lub zakłada ją wraz z otrzymaniem darowizny.

W związku z powyższym, niezależnie od treści umowy darowizny, nowy właściciel nie przejmuje wszystkich aspektów darowanej firmy. Po wejściu w życie umowy, nowy właściciel prowadzi działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem NIP.

Przekazanie firmy jako całości w formie darowizny to korzystniejsze rozwiązanie niż sprzedaż. Pozwala bowiem na zwolnienie z podatku VAT, który należałoby zapłacić sprzedając poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa. W dodatku, jeśli przekazanie firmy zachodzi pomiędzy bliskimi członkami rodziny, rozwiązanie to pozwala uniknąć podatku od spadków i darowizn bez względu na wartość darowanego majątku.

Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (art. 888 § 1 K.c.).

Z kolei, zgodnie z art. 551 K.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 552 K.c.).

Zbycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny, co do zasady, wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 751 K.c.).

Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to wówczas dla umowy przenoszącej jej własność konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, pod rygorem uznania omawianej czynności prawnej za nieważną (art. 158 K.c.).

Darowizna przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym u żadnej ze stron tej czynności cywilnoprawnej. Niemniej jednak wywoła pewne konsekwencje w rozliczeniu podatku dochodowego zarówno przez darczyńcę, jak i obdarowanego.

Umowa darowizny ma charakter jednostronny w tym sensie, że świadczenie darczyńcy nie spotyka się z żadnym świadczeniem wzajemnym ze strony obdarowanego.

W rezultacie wykonania umowy darowizny, majątek darczyńcy (w rozpatrywanej sytuacji ojca) ulegnie zmniejszeniu bez żadnej odpłatności, a tym samym po jego stronie nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 1 i art. 14 ustawy o PDOF.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 maja 2012 r., nr IBPBI/1/415-177/12/AB).

Jeżeli w skład przedsiębiorstwa przekazanego w drodze darowizny wchodzą towary handlowe lub materiały, których koszt zakupu został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wykonywanej przez darczyńcę działalności gospodarczej, to podatnik powinien wyłączyć ich wartość z tych kosztów w momencie dokonania darowizny.

W takiej bowiem sytuacji podatnik nie uzyska przychodu, a tym samym nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie takich wydatków, które mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Istotna jest tu również dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, która - jako zasadę - ustanawia zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

Wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych i materiałów, od chwili przekazania ich w formie darowizny, nie mogą zatem stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez darczyńcę działalności gospodarczej.

W konsekwencji podatnik, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w dacie faktycznego przekazania darowizny w postaci towarów handlowych lub materiałów, powinien dokonać stosownej korekty w kolumnie 10"Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" tej księgi (na czerwono lub ze znakiem minus).

Natomiast nie ma potrzeby korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz o wartość wyposażenia, będących przedmiotem darowizny. Pogląd ten podziela także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2011 r., nr IPPB1/415-522/11-3/EC.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu przekazanie przedsiębiorstwa wiązać się będzie z likwidacją działalności gospodarczej.

Likwidacja działalności przez przedsiębiorcę, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oznacza konieczność sporządzenia na dzień likwidacji działalności i wpisania do tej księgi spisu z natury, o którym mowa w § 27 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.). Na podatniku ciąży bowiem obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za okres od początku roku podatkowego do dnia likwidacji działalności, z uwzględnieniem różnic remanentowych (z wyjątkiem wyposażenia), o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF.

Jeżeli przed zakończeniem działalności podatnik przekaże wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa w darowiźnie, to mimo tego powinien sporządzić dokument nazwany"spisem z natury", który będzie zawierał dane wskazane w § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia remanentu oraz informację, że wartość spisu z natury wynosi"zero", a także podpis właściciela firmy.

W takim przypadku, do podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wpisać"zerową" wartość remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji, który przypada w innym terminie niż 1 stycznia lub 31 grudnia, podatnik powinien zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Ponadto, w razie likwidacji działalności gospodarczej, podatnik ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, który powinien zawierać dane wskazane w art. 24 ust. 3a ustawy o PDOF. W wykazie tym należy wpisać wartość"zero" - o ile darowizna całego przedsiębiorstwa została dokonana przed likwidacją działalności.

W rezultacie wykonania umowy darowizny, majątek darczyńcy ulega zmniejszeniu bez żadnej zapłaty, zaś przysporzenie majątkowe występuje tylko po stronie osoby obdarowanej.

Zatem w przypadku spełnienia świadczenia wynikającego z umowy darowizny, darczyńca (w rozpatrywanej sytuacji ojciec) nie uzyska żadnej odpłatności, a tym samym po jego stronie nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu unormowań art. 11 ust. 1 i art. 14 updof.

Stanowisko takie zajął m.in. również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 maja 2012 r., nr IBPBI/1/415-177/12/AB.

Nabycie własności przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie spowoduje również powstania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, po stronie obdarowanego.

Nabycie bowiem przez obdarowanego własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

Stosownie zaś do dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, postanowień tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Dyspozycja ta dotyczy również podatników, którzy (tak jak syn Czytelnika) wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji darowizna przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym u żadnej ze stron tej czynności cywilnoprawnej

 Na marginesie trzeba też wspomnieć, że darowizna między członkami najbliższej rodziny (np. między ojcem a synem) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że zostanie zgłoszona przez obdarowanego (na druku SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Przy czym obowiązek dokonania wspomnianego zgłoszenia nie wystąpi, jeżeli umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Nabycie przez obdarowanego własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Na marginesie warto zauważyć, że darowizna między członkami najbliższej rodziny (np. między ojcem a dzieckiem) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn - na zasadach określonych w art. 4a tej ustawy.

Z kolei, stosownie do dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, postanowień tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie spowoduje zatem powstania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, po stronie obdarowanego (w rozpatrywanej sytuacji dziecka).

W przypadku, gdy przejęcie przedsiębiorstwa będzie się wiązało z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez obdarowanego, to wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa towary handlowe i materiały powinien on ująć w remanencie początkowym, sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności zgodnie z regulacjami § 27-29 ww. rozporządzenia.

Ponieważ jednak obdarowany nie poniósł żadnych wydatków związanych z nabyciem tych towarów i materiałów, to zdaniem organów podatkowych, nie będzie mógł ich zakwalifikować do swoich kosztów uzyskania przychodów (nie zostanie bowiem spełniona jedna z przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Takie stanowisko wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2012 r., nr IBPBI/ 1/415-121/12/AP. Tak również orzekają sądy administracyjne (m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 124/11).

W konsekwencji, wartość otrzymanych w darowiźnie towarów handlowych i materiałów nie może być uwzględniona jako koszt podatkowy (ani bezpośrednio, ani poprzez różnice remanentowe), przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym prowadzonej przez obdarowanego działalności.

Niemniej jednak, przychód ze sprzedaży tych towarów obdarowany powinien zaliczyć do przychodów z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Z kolei przejęte wyposażenie obdarowany powinien ująć w ewidencji wyposażenia, lecz nie może wartości tego wyposażenia zaliczyć do swoich kosztów podatkowych.

Otrzymane w darowiźnie środki trwałe obdarowany musi wpisać do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze darowizny przedsiębiorstwa ustala się w wysokości wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny, chyba że umowa darowizny określi tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF).

Jeżeli umowa darowizny określa wartość składników majątku w wysokości niższej niż ich cena rynkowa z dnia otrzymania darowizny, to za wartość początkową poszczególnych środków trwałych należy przyjąć stosowne wielkości podane w umowie darowizny.

Ponadto, ponieważ przedmiotem darowizny jest przedsiębiorstwo, to należy mieć na uwadze postanowienia art. 22g ust. 15 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Nie ma zatem przeszkód natury prawnej, aby obdarowany dokonywał odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w formie darowizny, a także, aby odpisy te zaliczał do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie o PDOF.

Należy przy tym zauważyć, że do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze darowizny nie ma zastosowania dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PDOF, która wyłącza niektóre odpisy amortyzacyjne z kosztów uzyskania przychodów.

Rodzic, przekazując w darowiźnie firmę swojemu dziecku, nie może tego uczynić bez uwzględnienia także przepisów o VAT. Dla sposobu opodatkowania tej darowizny podatkiem VAT istotne jest, czy darowizna obejmuje całe przedsiębiorstwo, czy tylko niektóre składniki firmy. W omawianym przypadku podatnik VAT (rodzic) zamierza przekazać w darowiźnie dziecku całą swoją firmę.

Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wynika to z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie"transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu dostawy towarów, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn."zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. darowiznę.

Jednak należy pamiętać, aby darowizna nastąpiła przed zaprzestaniem prowadzenia działalności przez rodzica.

Przepisy o VAT nie definiują pojęcia"przedsiębiorstwo", dlatego też dla celów VAT należy posiłkować się definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego, o której wspomnieliśmy już na początku tego opracowania.

Tak więc przekazanie dziecku przedsiębiorstwa pozostaje poza podatkiem VAT.

Warto jednak w tym przypadku także zwrócić uwagę na art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Jak wskazano w tym przepisie, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, korekta podatku naliczonego jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części. Zatem w sytuacji, gdy darczyńca prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT, to również obdarowany (nabywca przedsiębiorstwa) prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego.

Przy czym należy pamiętać, że w sytuacji, gdy dziecko zamierza kontynuować działalność prowadzoną przez rodzica, musi dokonać wszystkich formalności przewidzianych w przepisach podatkowych dotyczących podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Są to m.in. rejestracja dla potrzeb VAT (VAT-R) - w przypadku, kiedy zamierza być tym podatnikiem albo gdy przepisy o VAT go do tego zobowiązują.

Na koniec należy dodać, że rodzic likwidujący działalność gospodarczą musi wypełnić obowiązki, jakie nakłada na niego przepis art. 14 ustawy o VAT, a mianowicie musi sporządzić spis z natury. W sytuacji, kiedy przekaże całe swoje przedsiębiorstwo przed likwidacją działalności gospodarczej, spis z natury wyniesie"0". W tym przypadku będzie to zatem ten sam spis z natury, jaki trzeba sporządzić dla celów podatku dochodowego.

Ponadto podatnik musi pamiętać o zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego, iż zaprzestaje on wykonywania działalności.

Nowy właściciel ma obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń Sanepid, koncesji itd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zawieszenie działalności a wykonywanie usług

Jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą, to czy mogłabym podpisać z klientem umowę o dzieło albo umowę-zlecenie na wykonanie usługi? Przy...

 

Prowadzenie działalności przy składkach na KRUS

Jestem nauczycielem, ale nie pracuję. Ubezpieczam się w KRUS od 4 lat. Mam zamiar otworzyć swoją działalność. Chciałabym m.in. uczyć obserwowania...

 

Jak formalnie zająć się handlem obwoźnym?

Chcę zająć się handlem obwoźnym towarów sprowadzanych z Chin. Czy muszę założyć działalność, jak to sformalizować? Jakie podatki będę musiał...

 

Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw

Zajmuję się sprzedażą felg aluminiowych do samochodów osobowych. Posiadam w ofercie felgi zamienne do samochód takich marek, jak Audi, BMW. Felgi są...

 

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji komputerów. W 2013 r. rozszerzyłam działalność...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »