Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-30

Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Chciałbym założyć działalność gospodarczą , która prowadziłaby usługi remontowe. Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS? Czy można założyć spółkę z o.o. i prowadzić salon kosmetyczny i firmę remontową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że żaden przepis nie ogranicza możliwości prowadzenia różnych działalności (określonych różnymi kodami PKD) w ramach jednej spółki z o.o. Możliwa jest zatem sytuacja, w której pod jedną firmą prowadzone są dwie różne aktywności gospodarcze.

Odnośnie natomiast kwestii opłacania składek ZUS w ramach sp. z o.o. należy sięgnąć do treści ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W kontekście tej ustawy możemy mieć do czynienia z kilkoma sytuacjami, bowiem różne mogą być relacje w ramach spółki z o.o.

Art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia katalog podmiotów podlegających składkom ZUS. W tym katalogu znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Jeżeli zatem będzie Pan zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie jednej z powyższych umów będzie Pan płacił składki tak jak pracownik lub zleceniobiorca. W tym przypadku składki za Pana będzie pobierała spółka.

Może być Pan również tylko wspólnikiem (udziałowcem) spółki z o.o. Sam fakt bycia udziałowcem w spółce z o.o., co do zasady, nie powoduje konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Udziałowiec spółki z o.o. będzie musiał jednak płacić składki już gdy będzie jedynym wspólnikiem w spółce. Taka spółka z o.o. określana jest jako spółka jednoosobowa. Udziałowiec jednoosobowej spółki jest traktowany przez ZUS jak przedsiębiorca. Jak bowiem wynika z treści art. 8 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Osoby prowadzące taką działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że powyższy przepis odnosi się do jednoosobowej spółki z o.o. Inaczej będzie gdy razem z żoną założy Pan dwuosobową spółkę z o.o. W takiej dwuosobowej spółce z o.o. oboje Państwo możecie być jednocześnie udziałowcami oraz członkami zarządu. Fakt bycia członkiem zarządu może być oparty na umowie o pracę (co powoduje konieczność zapłaty ZUS) lub na podstawie powołania w akcie założycielskim (co na chwilę obecną powoduje brak zapłaty składek ZUS).

Należy bowiem podkreślić, że powołanie członka zarządu tworzy stosunek organizacyjny między danym członkiem zarządu a spółką. Powołanie to ogólny termin obejmujący każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. W przepisach K.s.h. nie ma wyraźnego wskazania, że powołany członek zarządu spółki musi wykonywać swoje obowiązki wyłącznie za wynagrodzeniem, nie jest zatem wykluczone, że członek zarządu będzie pełnił swoją funkcję nieodpłatnie.

Jeżeli chodzi natomiast o składki na ubezpieczenie społeczne to w przypadku gdy członek zarządu spółki z o.o. wykonuje tę funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu K.s.h., nie będąc związanym ze spółką umową o pracę ani kontraktem cywilnoprawnym, nie powstaje obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenie (patrz decyzja ZUS Oddział Lublin z dnia 2 lipca 2015 r., znak 755/2015). Akt powołania na członka zarządu, jako bezumowne powierzenie pewnej funkcji, nie stanowi tytułu do podlegania pod ubezpieczenie. Wynika to również z faktu, że obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia katalog osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia. Wśród nich nie figuruje członek zarządu spółki kapitałowej powołany na mocy uchwały lub aktu założycielskiego. Powołanie, które przybiera formę ustanowienia w akcie założycielskim jako prezesa zarządu, powoduje, że nie jest zawierana żadna umowa z członkiem zarządu. W konsekwencji, jeżeli członek zarządu pełni funkcję wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego, to niezależnie, czy pobiera, czy nie pobiera wynagrodzenia, nie stanowi to podstawy wymiaru składek.

Niezależnie od aktu powołania, zgodnie z przepisami K.s.h., pomiędzy spółką a członkiem zarządu może zostać nawiązany drugi stosunek prawny w postaci stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego. Jak bowiem stanowi treść art. 2031 K.s.h. uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

Podsumowując, pełnienie funkcji członka zarządu w dwuosobowej spółce z o.o. na podstawie powołania nie powoduje konieczności odprowadzania składek ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Konieczność aneksowania umów przy przekazaniu przedsiębiorstwa

Zdecydowałam się przekazać mężowi firmę w formie darowizny. Mam zawarte umowy z dostawcami usług oraz z abonentami. Czy po przekazaniu...

 

Delegacje członków zarządu firmy

W jaki sposób można rozliczać delegacje zagraniczne oraz krajowe członków zarządu firmy? Czy sytuacja członków zarządu różni się od pracowników?...

 

Czy można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika?

Czy w spółce cywilnej 3-osobowej można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika przy zachowaniu układu procentowym udziałów...

 

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej...

 

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi

Dostałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Poprzedni prezes odchodzi na emeryturę....

 

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została...

 

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »