Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cicha spółka i jej wspólnicy

Marek Gola • Opublikowane: 2021-07-09

Firma, z którą współpracowałam, rozwiązała ze mną umowę w trybie natychmiastowym. Koleżanka może przejąć firmę, podpisując umowę współpracy z moim byłym usługodawcą. Jednak ja nie mogę figurować jako wspólnik. Czy mogę z koleżanką zawrzeć umowę, np. jako cichy wspólnik – notarialnie. Wiem, że nie mam wówczas wpływu na firmę, ale czy mogę zawrzeć umowę na określony zysk z tej firmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cicha spółka i jej wspólnicy

Umowa spółki cichej

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż umowa spółki cichej nie jest umową nazwaną, a zatem nie występuje w katalogu umów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, co powoduje, że zastosowanie do niej znajdą jedynie przepisy ogólne, choćby dotyczące wykładni oświadczenia woli – art. 65 Kodeksu cywilnego. Niemniej umowa taka, dla bezpieczeństwa wspólnika cichego winna być zawarta w formie aktu notarialnego, względnie z podpisami notarialnie poświadczonymi by nie było najmniejszych wątpliwości, że osoby, które złożyły podpisy, były tego świadome, nie postępowały pod groźbą czy też podstępem, a nadto kiedy dokładnie taka umowa została zawarta.

Cechy umowy spółki cichej

Zawarcie umowy spółki cichej wiązać się powinno z uzgodnieniem przeznaczenia wkładu finansowego albo też rzeczowego wspólnika cichego w działalność innych podmiotów tego stosunku prawnego, przy konieczności określenia ryzyka po stronie wspólnika cichego, które jest wiązane z odzyskaniem wkładu, oraz przy założeniu, że nie będzie to możliwie zanim nie zostanie przeprowadzone działanie, na które ten wkład miał zostać przeznaczony, czyli również bez konieczności precyzyjnego określenia tego terminu i niemożności wcześniejszego wypowiedzenia umowy ze strony wspólnika cichego, którego interes nie musi być chroniony przez bezwzględnie konieczne określenie jego udziału w zysku wypracowanym w ramach działania podejmowanego w imieniu własnym przez innego wspólnika lub wspólników.

Wspólnik cichy

Przy braku takich ustaleń, czyli niewzajemnym charakterze umowy, zasadne jest też przyjęcie, że wspólnik cichy nie ponosi odpowiedzialności za straty. Nie jest on w ogóle podmiotem stosunków prawnych związanych z prowadzeniem wskazanego działania, jak również że jest uprawniony do odzyskania całości wkładu po jego przeprowadzeniu, nawet nieefektywnym ekonomicznie, chyba że strony postanowiły inaczej. Dalsze ustalenia mogą także, podobnie jak przy umowie pożyczki, przewidywać zastrzeżenie odsetek od wniesionego wkładu. Nie sposób uznać, by uzgodnienie tego rodzaju naruszało prawo, naturę umowy albo zasady współżycia społecznego, zwłaszcza gdyby zostało zawarte w umowie, w której nie został określony udział wspólnika cichego w zyskach z działalności finansowanej wniesieniem przez niego wkładu finansowego albo rzeczowego. Odsetki mogą zostać zastrzeżone nie tylko w wysokości ustawowej, przenoszącej jednak niejednokrotnie oprocentowanie bankowe, lecz również mogą zostać określone jako umowne, czyli na wyższym poziomie niż ustawowe, mogącym zastąpić wspólnikowi cichemu brak ustalenia jego udziału w zyskach z działalności prowadzonej przez wspólnika działającego w swoim imieniu.

Nienazwany charakter umowy spółki cichej przemawia więc silnie za koniecznością honorowania uzgodnień poczynionych pomiędzy stronami takiej umowy, nawet jeśli są one minimalne. Każdy element konsensusu wymaga więc analizy i uwzględnienie na gruncie konkretnego stanu faktycznego. Ostrożnie więc należy podchodzić do tezy pomijającej zupełnie uzgodnienia poczynione przez strony takiej umowy, w tym główny jej cel związany z finansowaniem cudzej działalności przez wspólnika, którego ryzyko powinno być z założenia wyłączone ze względu na brak bezpośredniego wpływu na efektywność takiej działalności.

Rekapitulując, istnieje możliwość zawarcia z osobą trzecią umowy spółki cichej, na mocy której będzie Pani uprawniona do uzyskiwania dochodów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »