Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Celowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-03-23

Posiadam mniejszościowe udziały w spółce z o.o. (mniej niż 10%). Obecnie negocjuję sprzedaż udziałów pozostałym wspólnikom. Zaproponowana przez nich cena jest dla mnie zdecydowanie za niska, zwłaszcza że przez lata tworzyłem spółkę, wkładając w to energię i zdrowie. Chciałem już zdecydować się na zachowanie udziałów, ale wspólnicy grożą mi celowym podwyższeniem kapitału w spółce, nazywając to rozwodnieniem moich udziałów. Czy mają taką możliwość? Wydaje mi się, że w raporcie za zeszły rok zaniżono wartość spółki. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej:

  • posiada Pan mniejszościowe udziały w spółce z o.o. (poniżej 10%),
  • negocjuje sprzedaż tychże udziałów pozostałym wspólnikom,
  • powstała rozbieżność co do ceny między Panem a potencjalnymi kupującymi,
  • wspólnicy sugerują, że skłonni są doprowadzić do „rozwodnienia” Pana udziałów.

Wspólnicy, mówiąc o „rozwodnieniu”, mają na myśli prawdopodobnie podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku czego spadłby Pana udział procentowy w tym kapitale. Zachowałby Pan liczebny stan posiadanych udziałów, ale procentowo byłoby ich mniej.

Byłoby to możliwe:

  1. poprzez podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze ustanowienia nowych udziałów (coś podobnego do emisji nowych akcji w spółce akcyjnej) dla nowego wspólnika,
  2. jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów – mają więc prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów.

Biorąc pod uwagę zamiar wspólników, na pewno nie będzie ustanowienia nowych udziałów dla dotychczasowych wspólników ani podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów. Owe rozwodnienie doprowadzi do tego, że na jeden udział przypadać będzie mniejszy majątek spółki niż dotychczas, co może znaleźć odbicie w cenie udziału (np. przy umorzeniu lub pozwoleniu sądowym na zbycie). A wspólnicy skrzętnie to wykorzystają w negocjacjach z Panem.

A ponieważ ma Pan mniej niż 10% udziałów, to faktycznie nie zapobiegnie Pan takiej decyzji (chyba że wymagana jest dla jej podjęcia jednomyślność, 100% kapitału „za”). . Mógłby Pan co prawda wyrazić sprzeciw na ZW i zaskarżyć uchwałę – ale to nie doprowadzi do zbycia udziałów i uzyskania dobrej ceny.

Umowa zbycia udziałów osobom trzecim jest zwykłą umową sprzedaży. W zakresie ustalenia ceny nie ma ustawowych reguł (jak np. przy zakupie udziałów przez spółkę celem ich umorzenia). W tym zakresie zasada swoboda zawierania umów pozwala na dowolne ustalenia między stronami umowy.

Teoretycznie wartość spółki powinna mieć odzwierciedlenie w cenie udziału (cenie rynkowej), ale to jest teoria bardziej przydatna fiskusowi niż stronom umowy. Zbycie udziałów może być w umowie spółki uzależnione od zgody spółki albo w inny sposób ograniczone. Gdy jest uzależnione od zgody spółki, a ta nie wyrazi jej, może Pan wystąpić do sądu rejestrowego o pozwolenie na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

W tym przypadku spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

Możliwe byłoby ustalenie ceny Pana satysfakcjonującej. Należy jednak mieć na uwadze, że biegły nie będzie brał pod uwagę Pan związku emocjonalnego ze spółką (jej zakładaniem i wypracowaniem statusu oraz majątku). Biegły ustalałby cenę udziału według stanu na określony, zwany „dniem orzekania”. A więc stan z dnia, w jakim biegły wystawia swoją opinie, która dla sądu będzie podstawa do orzekania.

Istnieje zagrożenie, że wspólnicy doprowadzą w międzyczasie do pogorszenia się sytuacji spółki (przynajmniej na papierze). Jeżeli zbycie nie jest uzależnione od zgody spółki – taki sposób ustalenia ceny udziału odpada. Cena jest ustalana w drodze negocjacji. A z uwagi na możliwość swobodnego kształtowania umowy i ceny – wszelkie chwyty są dozwolone.

Sugestie wspólników potraktowałbym jako realne do wykonania i to zgodnie z prawem. Zasadna jest obawa, że mogą doprowadzić do takiej sytuacji, w której wartość udziałów znacznie spadnie, nie będzie chętnych na ich nabycia, a po pewnym czasie kupią je od Pana za niską cenę.

Sprawozdanie finansowe nie świadczy o tym, czy spółka warta jest mniej czy więcej. Świadczy o jej kondycji w danym dniu. Analiza kilku sprawozdań pozwala na ocenę, czy spółka „dołuje” czy też mamy do czynienia tylko z „zadyszką”. Jednakże kondycja spółki jest zasadniczą podstawą przy negocjacjach zbycia udziałów. Im gorsza sytuacja spółki, tym bardziej można zbić oczekiwania kupującego. A gdy dodatkowo nabywcy maja możliwość wpłynięcia na kondycje spółki – negocjacje z punktu widzenia sprzedającego stają się bardzo trudne i często nie jest możliwe uzyskanie porozumienia co do ceny.

Sprawozdanie spółki za 2013 może być wyznacznikiem ceny udziału na koniec roku. Najprościej – wystarczy dokonać podziału majątku przez liczbę udziałów. Ale takie ustalenie wymaga zgody obydwu stron.

Proponuję przeanalizowanie przez Pana zapisów umowy spółki pod kątem zbycia udziałów i możliwości uzyskania jak najlepszej ceny (niekoniecznie przez zbycie na rzecz innych wspólników). Można ocenić, w jakim czasie możliwe byłoby zbycie, jaki byłby możliwy tryb zbycia, przybliżoną cenę i odnieść to do Pana oczekiwań.

Sytuacja w sprawie wydaje się dosyć skomplikowana i możliwe jest, że w końcowym efekcie działania (legalne) wspólników doprowadzą do spadku wartości spółki, a tym samym i wartości pojedynczego udziału. Sprawę komplikuje fakt, że jak Pan pisze – chciałby Pan zachować posiadane udziały. A to oznacza dosyć sprzeczne interesy Pana i pozostałych wspólników. De facto chcą oni pozbyć się Pana ze spółki.

Mogliby skorzystać z możliwości wyłączenia Pana ze spółki. Ale to wymaga zaistnienia ważnych przyczyn dotyczących Pana jako wspólnika. W razie wyłączenia Pana udziały muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Ale cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu. Takie rozwiązanie może nie być po myśli wspólników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Powołanie pełnomocnika spółki z o.o.

Uchwałą zgromadzenia wspólników (spółka liczy ich trzydziestu) mam zostać powołana na pełnomocnika spółki z następującym zakresem...

 

Plan podziału spółki z o.o. przez wydzielenie

Planuję podział spółki z o.o. przez wydzielenie – chodzi o przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną. Proszę o podanie...

 

Umorzenie udziałów spadkobierców w spółce z o.o.

Jestem jednym ze spadkobierców udziałów w spółce z o.o. Spółka nie zgodziła się na wejście w jej skład i chce umorzyć udziały...

 

Prawo wspólnika do dokonania kontroli firmy

Jestem wspólnikiem mniejszościowym spółki z o.o. Nie otrzymuję od zarządu żadnych informacji o sprawach spółki. Wiem, że jako wspólnik mam...

 

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 1 lutego 2011 roku. Zgodnie...

 

Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?

Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o., w której mam 50% udziałów. Chcę wystąpić ze spółki, ale wspólnik się temu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »