Kategoria: Spółka komandytowa

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego spółki komandytowej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-09-03

Zdecydowałam się zamknąć spółkę komandytową. Jest w niej dwóch wspólników zgodnych co do tej decyzji. Księgowość twierdzi, że należy zawiesić działalność spółki i przeprowadzić 3-miesięczny proces likwidacji. Spółka przed dniem zawieszenia ureguluje wszystkie zobowiązania i nie będzie miała wierzycieli. Spółka nie ma majątku do podziału między wspólników. Czy możliwe jest rozwiązanie spółki bez takiego 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego w tej sytuacji? Czy akt notarialny rozwiązania spółki nie wystarczy? Co zrobić, aby to było najefektywniejsze kosztowo? Ile kosztuje taki proces likwidacji? Spółka na ten moment nie ma sprawozdania za 2017 r., ale zostanie złożone przed dniem zawieszenia działalności spółki.

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwany dalej: K.s.h.). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z rozwiązaniem spółki komandytowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Istnienie spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych. Akt ten nie zawiera dokładnego uregulowania dotyczącego likwidacji spółki komandytowej, jedynie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów dot. spółki jawnej. Zgodnie z art. 103 §1 K.s.h. „w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

W tym miejscu należy odnieść się do art. 58, zgodnie z którym:

„§ 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2)  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3)  ogłoszenie upadłości spółki;

4)  śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5)  wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6)  prawomocne orzeczenie sądu.

§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej”.

„Zgodnie z art. 67 § 1 ksh w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W przypadku gdyby przyczyną wykreślenia pozwanej z rejestru przedsiębiorców było jej rozwiązanie uchwałą wspólników, to zasadą wynikającą wprost z Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązanie spółki jawnej po przeprowadzeniu likwidacji. Zasada ta doznaje jednak wyjątku na podstawie art. 67 § 1 KSH, który przewiduje możliwość odstąpienia od likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki rozwiązania spółki, nie później niż przed podjęciem postępowania likwidacyjnego. Niepodobna interpretować art. 67 § 1 KSH w sposób, że gdy wspólnicy uchwalą jedynie rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji, to nie ma jej następców prawnych. Tymi następcami są bowiem wspólnicy, którzy podjęli taką uchwałę. Przeto ustanie bytu prawnego spółki wskutek rozwiązania nie zmienia sytuacji jej wierzycieli, gdyż w takiej sytuacji wspólnicy, którzy postanowili o jej rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji stają się zobowiązanymi w miejsce spółki” (por. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. akt V CSK 336/15).

Podsumowując, w przypadku likwidacji spółki komandytowej zasadą jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki, jednak wspólnicy mogą od niego odstąpić poprzez określenie sposobu jej likwidacji. Uregulowanie to może być zawarte zarówno w statucie spółki, jak i uchwale o likwidacji spółki. W przedmiotowej sytuacji faktycznej z uwagi na nieprowadzenie spraw spółki oraz nieposiadanie przez spółkę rachunku bankowego, podjęcie uchwały o jej likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest uzasadnione okolicznościami faktycznymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}