Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego spółki komandytowej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-09-03

Zdecydowałam się zamknąć spółkę komandytową. Jest w niej dwóch wspólników zgodnych co do tej decyzji. Księgowość twierdzi, że należy zawiesić działalność spółki i przeprowadzić 3-miesięczny proces likwidacji. Spółka przed dniem zawieszenia ureguluje wszystkie zobowiązania i nie będzie miała wierzycieli. Spółka nie ma majątku do podziału między wspólników. Czy możliwe jest rozwiązanie spółki bez takiego 3-miesięcznego procesu likwidacyjnego w tej sytuacji? Czy akt notarialny rozwiązania spółki nie wystarczy? Co zrobić, aby to było najefektywniejsze kosztowo? Ile kosztuje taki proces likwidacji? Spółka na ten moment nie ma sprawozdania za 2017 r., ale zostanie złożone przed dniem zawieszenia działalności spółki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwany dalej: K.s.h.). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z rozwiązaniem spółki komandytowej.

Istnienie spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych. Akt ten nie zawiera dokładnego uregulowania dotyczącego likwidacji spółki komandytowej, jedynie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów dot. spółki jawnej. Zgodnie z art. 103 §1 K.s.h. „w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

W tym miejscu należy odnieść się do art. 58, zgodnie z którym:

„§ 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2)  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3)  ogłoszenie upadłości spółki;

4)  śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5)  wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6)  prawomocne orzeczenie sądu.

§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej”.

„Zgodnie z art. 67 § 1 ksh w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W przypadku gdyby przyczyną wykreślenia pozwanej z rejestru przedsiębiorców było jej rozwiązanie uchwałą wspólników, to zasadą wynikającą wprost z Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązanie spółki jawnej po przeprowadzeniu likwidacji. Zasada ta doznaje jednak wyjątku na podstawie art. 67 § 1 KSH, który przewiduje możliwość odstąpienia od likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki rozwiązania spółki, nie później niż przed podjęciem postępowania likwidacyjnego. Niepodobna interpretować art. 67 § 1 KSH w sposób, że gdy wspólnicy uchwalą jedynie rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji, to nie ma jej następców prawnych. Tymi następcami są bowiem wspólnicy, którzy podjęli taką uchwałę. Przeto ustanie bytu prawnego spółki wskutek rozwiązania nie zmienia sytuacji jej wierzycieli, gdyż w takiej sytuacji wspólnicy, którzy postanowili o jej rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji stają się zobowiązanymi w miejsce spółki” (por. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. akt V CSK 336/15).

Podsumowując, w przypadku likwidacji spółki komandytowej zasadą jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki, jednak wspólnicy mogą od niego odstąpić poprzez określenie sposobu jej likwidacji. Uregulowanie to może być zawarte zarówno w statucie spółki, jak i uchwale o likwidacji spółki. W przedmiotowej sytuacji faktycznej z uwagi na nieprowadzenie spraw spółki oraz nieposiadanie przez spółkę rachunku bankowego, podjęcie uchwały o jej likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest uzasadnione okolicznościami faktycznymi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Pytanie dotyczy jak najszybszego (np. pod koniec tego miesiąca*) wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. W załączniku przesyłam skan umowy...

 

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ewidencji środków trwałych posiadam nieruchomość (amortyzowaną). Jednocześnie jestem...

 

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej muszą podpisać wszyscy wspólnicy, czy wystarczy podpis prezesa spółki z o.o. będącej...

 

Przekształcenie rodzinnej spółki jawnej w spółkę komandytową

Reprezentuję rodzinną spółkę jawną. Wspólnikami są: ja, żona, syn i córka o równych udziałach. Zamierzamy przekształcić się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »