Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpłatne przejęcie spółki z o.o.

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-09-04

Od 4 lat istnieje spółka, której 99% udziałów posiada mój znajomy Francuz. Jest on również jej prezesem zarządu. 1% udziałów posiada jego wspólnik – Polak. Kapitał zakładowy spółki to 5 tys. zł. Firma nie dokonywała żadnych transakcji, jednak nie jestem pewna, czy składała sprawozdania finansowe. Mój znajomy Francuz w związku z faktem, że spółka nie dokonywała żadnych transakcji, chce przekazać nieodpłatnie 99% udziałów mnie i mojemu znajomemu. Docelowo mój przyszły wspólnik miałby 70% udziałów, zaś ja 30%. Zbywający nie chce od nas kwoty 5 tys. zł, gdyż jak najszybciej chciałby się pozbyć tej firmy. Profil firmy mi odpowiada, ale np. trzeba będzie zmienić siedzibę. Jak sprawdzić, czy spółka nie ma jakiś ukrytych zobowiązań finansowych? Czy warto przejmować taką podejrzaną spółkę, czy lepiej założyć nową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź czy warto kupować gotową spółkę, czy zakładać spółkę od podstaw, jest praktycznie niemożliwa, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy osoba sprzedająca pozbywa się jej rzeczywiście bezinteresownie, czy też za jej szybkim zbyciem stoją inne przyczyny. Jeżeli spółka spełniała wszystkie swoje obowiązki sprawozdawcze i podatkowe, oraz odpowiada Pani jej umowa, warto jeszcze sprawdzić, w jakiej wysokości i czy w ogóle kapitał zakładowy został wpłacony i czy jeszcze istnieje (nawet kiedy spółka nie prowadzi działalności, to przecież ponosi koszty księgowości, które pokrywa z tego właśnie kapitału).

Jak Pani zapewne zauważyła, najczęściej prowadzona jest sprzedaż czystych spółek. Są to gotowe spółki, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Proszę pamiętać, że każda gotowa spółka powinna mieć notarialne potwierdzenie braku zadłużenia, czyli nieposiadania zobowiązań oraz że nigdy nie prowadziła żadnej działalności.

Na pewno pozytywnym aspektem nabycia takiej spółki jest szybkość możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, brak kłopotów związanych z procesem rejestracji oraz możliwość dokonania zmian w umowie spółki w ciągu 1-2 dni.

Jak już wspomniałem, taka spółka teoretycznie posiada wniesiony obowiązkowy kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. W rzeczywistości jednak bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której ten kapitał jest do dyspozycji spółki, bowiem jak już wskazałem najczęściej zostaje on wykorzystany na koszty funkcjonowania spółki. Wynika z tego, że im gotowe spółki są starsze, tym ich kapitał zakładowy jest skromniejszy.

Zgodnie z art. 154 K.s.h.:

„§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

§ 2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

§ 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego”.

Znaczenie art. 154 § 1 jest takie, że zarówno w momencie tworzenia spółki musi być ona wyposażona w kapitał zakładowy wynoszący przynajmniej 5000 zł, jak i w całym okresie istnienia spółki kapitał ten nie może spaść poniżej tego poziomu. W szczególności w toku funkcjonowania spółki nie można obniżyć kapitału zakładowego tak, że po obniżce będzie on wynosił mniej niż 5000 zł.

Ponadto musi Pani pamiętać, że gotowe spółki posiadają już swoją nazwę oraz pewne postanowienia w umowie, które mogą się Pani nie podobać lub które w przyszłości staną się dla Pani niewygodne i konieczna będzie ich zmiana. Dokonanie zmian musi odbyć się przy obecności notariusza, co pociągnie za sobą pewne koszty (zazwyczaj około 1000-1500 zł w przypadku sp. z o.o.).

Co do sprawozdań finansowych spółki, mimo nieprowadzenia przez nią działalności, musi Pani sprawdzić, czy spółka rzeczywiście je składała. Informacja ta powinna wynikać z akt KRS spółki, do których dostęp jest jawny. Można też sporządzać fotokopie tych akt.

Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie wyłączają stosowania powyższego przepisu wobec spółek z o.o., które nie podjęły działalności, tak więc również takie spółki mają obowiązek złożenia do rejestru dokumentów wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowości.

Tak więc we właściwym rejestrze sądowym składa się:

  • roczne sprawozdanie finansowe (tzn. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, powinien złożyć także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych),
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty netto.

W przypadku m.in. spółek kapitałowych do właściwego rejestru sądowego kierownik jednostki ma obowiązek złożyć również sprawozdanie z działalności.

Powyższe dokumenty trafiają do akt rejestrowych spółki. Natomiast wzmianki o ich złożeniu zamieszczane są w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS.

Co istotne, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r. należało zatwierdzić do 30 czerwca 2014 r. i złożyć w KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Sankcje za niedopełnienie powyższych obowiązków zawarto w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Warto przy tym zaznaczyć, iż – co do zasady – przestępstwo niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze może być popełnione wyłącznie przez kierownika jednostki. Niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS w terminie określonym przepisami ustawy o rachunkowości jest przestępstwem, a postępowanie karne toczy się nie przeciwko jednostce, lecz przeciwko jej kierownikowi.

Kierownikiem jednostki, zobowiązanym m.in. do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS, jest generalnie członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

Dodatkowo karę za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania w KRS może nałożyć sąd rejestrowy.

Jak wynika bowiem z art. 24 ust. 1 ustawy o KRS, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Natomiast jeśli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony (art. 26 ust. 1 ustawy o KRS).

Spółka powinna składać także deklaracje VAT (nawet jeżeli nie prowadziła działalności). Proszę sprawdzić, czy spółka nie posiada również zaległości wobec ZUS. Najlepiej zadbać o odpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu ze składkami czy też podatkami.

Jak Pani też zapewne wie, transakcja sprzedaży każdej spółki polega na sprzedaży wszystkich udziałów jednemu lub kilku nabywcom, którzy docelowo staną się jej wspólnikami. Umowa sprzedaży udziałów dla swojej ważności wymaga poświadczenia podpisów obu stron transakcji przez notariusza.

Zgodnie bowiem z art. 180 Kodeksu spółek handlowych – zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Natomiast według art. 182 K.s.h.:

„§ 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty”.

Zakupiona spółka oczywiście nie wymaga już rejestracji ani wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a nowi wspólnicy od razu powinni powołać nowy, własny zarząd. Od tej chwili wspólnicy mogą realizować swoje interesy. Spółka jako przedsiębiorca, raz zarejestrowana, jest stale gotowa do prowadzenia działalności (fakt sprzedaży udziałów czy powoływania nowego zarządu nie ma na to wpływu). Spółka może w szczególności podpisywać umowy, kupować, sprzedawać, zaciągać kredyty itd.

Po zakupieniu spółki należy dopełnić jeszcze formalności poinformowania o tej transakcji wszystkich organów, w których spółka jest zarejestrowana (sądu, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, ewentualnie banku i zakładu ubezpieczeń społecznych). Zmiany zgłasza się na formularzach – odpowiednio formularz KRS-Z3, NIP-2 i RG-1 (do znalezienia na stronach internetowych tych urzędów).

Za aktualizację wnosi się opłatę jedynie w sądzie rejestrowym. Opłata za zarejestrowanie zmian w sądzie wynosi 650 zł. W pozostałych urzędach nie ma dodatkowych opłat. Urząd skarbowy i statystyczny nie zawsze też należy powiadamiać. Jeżeli zmienili się jedynie wspólnicy i zarząd – nie ma potrzeby zgłaszania zmian. Jeśli zmienił się jednak dodatkowo adres rejestrowy spółki, wówczas te zmiany należy także zgłosić do urzędu skarbowego i statystycznego.

Najbezpieczniejsze będzie oczywiście samodzielne (lub razem z zaufanymi wspólnikami) założenie całkowicie nowej spółki i zarejestrowanie jej w sądzie. Także zaletą zakładania spółki od podstaw jest to, że można ją idealnie dostosować do swoich potrzeb. Wybrać nazwę, siedzibę, dokładny zakres działalności itd.

Decyzję pozostawiam Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę z o.o. z jedynym udziałowcem

Jestem 100% udziałowcem spółki z o.o., ale nie pełnię w niej żadnych funkcji, ani nie jestem w niej zatrudniony. Nowy kontrahent przy...

Spółka z jednym udziałowcem - członkiem zarządu

Prowadzę spółkę z o.o., będąc jednocześnie jedynym udziałowcem i jedynym członkiem zarządu. Podobno dla ZUS nie mogę być jej pracownikiem. Czy...

Zgoda na sprzedaż udziałów

Wspólnik sp. z o.o. wystąpił do zarządu o zgodę na zbycie udziałów. Według umowy spółki jego udziały są uprzywilejowane (1 udział daje 3...

Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Spółka otrzymuje dokumenty zakupu jeszcze bez dopisku w swojej nazwie...

Podział majątku, gdy w grę wchodzi spółka z o.o.

Jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy rozdzielność majątkową. Żona nie chce podzielić się majątkiem, chciałbym więc przeprowadzić podział majątku. Do...

Czy żona wspólnika może brać udział w przetargach spółki?

Jestem członkiem zarządu i wspólnikiem w spółce z o.o. Spółka utraciła parę kontraktów, lecz ma dużo należności na jej rzecz...

W jaki sposób oblicza i wykazuje podatek osoba prawna, która zbywa udziały za pośrednictwem osób ją reprezentujących?

Zdarzenie ma mieć miejsce w przyszłości. Spółka z o.o. jest jedynym wspólnikiem udziałów w innym podmiocie prawnym, spółce z o.o. 100%...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}