Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpieczeństwo finansowe wspólników – spółka z o.o. czy spółka cywilna?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-04-20

Planujemy utworzenie dwuosobowej spółki (po 50% udziałów): ja jestem bardziej przychylny spółce cywilnej, kolega wolałby spółce z o.o. Głównie chodzi o bezpieczeństwo finansowe wspólników, jakie są za i przeciw w przypadku każdej z tych form działalności? Załóżmy na przykład, że mam ze wspólnikiem spółkę cywilną i biorę kredyt na mieszkanie, ale go nie spłacam. Z jakiego majątku komornik prowadziłby egzekucję? W jakim stopniu zagrożony byłby majątek spółki i drugiego wspólnika? Nasza działalność będzie opierać się głównie na świadczeniu usług.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, jest podmiotem odrębnym od wspólników. Majątek nabyty jest majątkiem spółki. Natomiast spółka cywilna jest umową zawartą pomiędzy jej wspólnikami. Wspólnicy łącznie nabywają prawa i obowiązki, są stronami postępowań administracyjnych czy sądowych. Majek nabyty jest we współwłasności wspólników.

Jeżeli wspólnik jest w zarządzie spółki, to po bezskutecznej egzekucji wobec spółki wierzyciel może wytoczyć członkowi zarządu proces o zapłatę. Jednak członek zarządu może się bronić. Jak stanowi Kodeks spółek handlowych (K.s.h.):

Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.”

W spółce z o.o. wspólnicy generalnie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Art. 151. (…)

§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.”

W spółce cywilnej – wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka z o.o. to pełna księgowość od początku. Spółka cywilna – pełna księgowość po przekroczeniu pewnego pułapu obrotów.

Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych, a wspólnicy płacą dodatkowo podatek od dywidendy (zysków podzielonych między siebie). W spółce cywilnej podatek dochodowy płacą tylko wspólnicy (raz).

W spółce cywilnej to wspólnicy są wpisani do CEIDG (wpisy są wolne od opłat) i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są ubezpieczeni. Podatnikiem VAT jest spółka, a wspólnicy odpowiadać mogą za podatek VAT. W przypadku spółki z o.o. – obowiązuje jej rejestracja w KRS (opłaty sądowe). Podatnikiem VAT jest spółka.

Sprawy spółki z o.o. prowadzi zarząd i on ją również reprezentuje. W spółce cywilnej każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki; każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki, jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników; każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Co do Pańskiego pytania: „Załóżmy na przykład, że mam ze wspólnikiem spółkę cywilną i biorę kredyt na mieszkanie, ale go nie spłacam. Z jakiego majątku komornik mógłby prowadzić egzekucję?”

Należy tu odróżnić długi spółki ciążące na wszystkich wspólnikach od długów prywatnych danego wspólnika obciążających tylko jego. W takim przypadku komornik może zająć cały Pana prywatny majątek, czyli majątek osobisty dłużnika będącego wspólnikiem w spółce cywilnej. Egzekucję wierzytelności z tytułu udziału w zyskach spółki może zacząć, gdy wspólnicy dokonali podziału zysku. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika – jego osobistego dłużnika – nie może żądać zaspokojenia z udziału tego wspólnika w majątku wspólnym wspólników ani z udziału w składnikach tego majątku.

Wierzycielowi z tytułu zajęcia praw wspólnika – dłużnika przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jego udziału w spółce (art. 870 K.c.). Skutkiem wypowiedzenia jest rozliczenie tego, co przypadłoby wspólnikowi na wypadek wystąpienia bądź rozwiązania spółki. I do tego majątku może być skierowana egzekucja.

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej bez jej wypowiedzenia niezbędny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Wyjątkiem jest rachunek bankowy. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i rachunek bankowy jest prowadzony dla jej wspólników – jest to rachunek wspólny. Z takiego rachunku może być prowadzona egzekucja sądowa długów prywatnych jednego ze wspólników. Stosownie do art. 8911 K.p.c. „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich”. Jednak dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik powinien przedłożyć komornikowi. Gdy umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, komornik posługuje się domniemaniem, że udziały są równe.

Po ustaleniu udziału wspólnika – dłużnika egzekucja jest teoretycznie ograniczona do jego udziału, a udziały pozostałych wspólników, dla których bank prowadzi rachunek wspólny w ramach spółki cywilnej, są zwalniane z egzekucji. Dotyczy to każdej kwoty, jaka jest na rachunku oraz na niego wpłynie po zajęciu do całkowitego zaspokojenia.

Należałoby liczyć się z tym, że bank po zajęciu rachunku wspólnego dokona przelewu całości egzekwowanej kwoty komornikowi, nie patrząc na to, iż ma miejsce zajęcie rachunku wspólnego i należy oczekiwać na działania precyzujące zakres zajęcia ze strony komornika.

Egzekucja może być skierowana do innego majątku wspólnika – dłużnika. Jeżeli ma on prywatny rachunek – do tego rachunku. Jeżeli ma prywatny samochód – do tego samochodu. Jeżeli ma prywatną nieruchomość – do tej nieruchomości (dom, mieszkanie). Ale egzekucja nie może być skierowana do majątku osobistego innych wspólników niebędących dłużnikami prywatnymi danego wierzyciela.

W sytuacji, którą Pan zarysował,  egzekucja może być prowadzona do:

  1. prywatnych pieniędzy wspólnika – dłużnika, powiedzmy które ma w ramach innej działalności,
  2. prywatnych pieniędzy wspólnika – dłużnika, powiedzmy które ma na prywatnym rachunku,
  3. prywatnych rzeczy ruchomych wspólnika – dłużnika,
  4. prywatnych wierzytelności,
  5. świadczeń z ZUS,
  6. prywatnego domu, mieszkania, działki.

Jeżeli wspólnik wziąłby kredyt na mieszkanie i kupił to mieszkanie prywatnie – egzekucja może być w pierwszej kolejności skierowana do tego mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »