Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-09-06

Chciałabym zamknąć spółkę jawną. Sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż przez internet została rozpoczęta procedura likwidacji spółki. Czy jest możliwe anulowanie tej procedury i normalne zamknięciem spółki jawnej?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

 Bardzo dziękuję za pomoc - jestem usatysfakcjonowany.
Stanisław, nauczyciel, 57 lat
 Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie wystawiłam opinii od razu, ale wystawiłam bardzo pozytywną opinię na temat odpowiedzi Państwa na moje pierwsze pytanie i wydawało się mi ,że ona wystarczy. Otóż jestem nadal bardzo zadowolona i z drugiej odpowiedzi na moje pytanie uzupełniające. Odpowiedź nadeszła szybko, była udzielona bardzo precyzyjnie a udzielająca odpowiedzi Pani mecenas podeszła do tematu wielopłaszczyznowo. Bardzo dziękuję . Państwa odpowiedź i informacja bardzo pomogła mi w szybkim podjęciu mojej decyzji. Oby wszystko tak działało w naszym kraju jak Państwa portal. 
Małgorzata, ekonomistka
Profesjonalizm, szybkość
Anna
Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych „rozwiązanie spółki powodują:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu”.

Ponadto, w zakresie rozwiązania spółki za pomocą wzorca umowy, o którym Pani wspomniała, zastosowanie ma § 2 uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami zaufanymi. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

Z uwagi na powyższą treść, należy podnieść, iż rozwiązanie spółki za pomocą wzorca uchwały jest równoznaczne z uchwałą wspólników w formie pisemnej.

Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej może być podjęta w sposób zwykły, tradycyjny, jak również przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (art. 58 § 2 przewiduje jedynie możliwość podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki w systemie teleinformatycznym, uchwała ta może być podjęta w zwykły, tradycyjny sposób). Możliwość podjęcia uchwały o rozwiązanie spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym dotyczy tylko spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki jawnej.

Należy więc wskazać, iż zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki jawnej nie oznacza jeszcze ustania jej bytu prawnego. Zgodnie z art. 67 § 1 w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki wskazanych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki jawnej stanowi zatem zdarzenie prawne, które inicjuje procedurę zmierzającą do rozwiązania spółki, chociaż nie zawsze kończy się ustaniem spółki jako podmiotu prawa (zob. art. 60, 63 § 2, art. 64).

Wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki, o której mowa w art. 58, co do zasady (jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – na podstawie postanowień umowy spółki lub uzgodnienia wspólników – spółka jawna nie trwa dalej) powoduje:

  • ustanie dotychczasowego celu wspólników spółki jawnej;
  • wejście w fazę likwidacji; jednakże na podstawie przepisu art. 67 § 1 wspólnicy mogą uzgodnić również inny sposób zakończenia działalności spółki;
  • przejęcie przez likwidatorów zarządzania spółką w celu jej likwidacji;
  • obowiązek uzupełnienia firmy spółki dodatkiem „w likwidacji”;
  • brak możliwości ustanowienia prokury (prokury wcześniej ustanowione wygasają z chwilą otwarcia likwidacji, art. 79);
  • w czasie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami (art. 69);
  • działalność spółki w fazie likwidacji zmierza tylko do zakończenie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i spieniężenie majątku spółki; nowe interesy może ona podejmować tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku.

Spółka jawna ulega rozwiązaniu dopiero z chwilą wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 84 § 2). Wykreślenie spółki z rejestru następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego lub zakończenia działalności spółki w inny sposób, a w przypadku upadłości spółki po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Należy podać, iż w myśl art. 67 § 1 w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki wskazanych powyżej należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej nie jest postępowaniem obligatoryjnym – ma ono charakter fakultatywny.

Przez postępowanie likwidacyjne należy rozumieć ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Należy podnieść, iż likwidacja ma służyć zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu jej wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, zabezpieczeniu wykonania zobowiązań niewymagalnych lub spornych i upłynnieniu majątku spółki. Po dokonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych pozostały majątek dzieli się pomiędzy wspólników spółki (art. 82 § 2).

Dlatego też podnoszę, iż nie została rozpoczęta procedura likwidacji, a jedynie została spełniona przesłanka rozwiązania spółki wskazana w art. 58 Kodeku spółek handlowych. Spółka istnieje nadal, a Państwo mogą przeprowadzić likwidację zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co zrobić ze spółką jawną na czas choroby?

Jesteśmy z żoną wspólnikami spółki jawnej. Obecnie nie zatrudniamy pracowników. Opłacamy składkę chorobową ZUS. Ja niedługo idę na rentę...

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?

W roku 2005 założyliśmy spółkę jawną w składzie 3 wspólników. Ojciec wniósł do spółki gotówkę, a ja i brat działkę budowlaną,...

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej

Umowa spółki jawnej wyraźnie precyzuje, co się dzieje ze spółka w razie wypowiedzenia umowy chociaż przez 1 wspólnika, obecnie w ustawowym...

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Chciałbym zbyć ogół praw i obowiązków swojemu wspólnikowi lub innej osobie trzeciej. Jakie wystąpią...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}