Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-09-06

Chciałabym zamknąć spółkę jawną. Sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż przez internet została rozpoczęta procedura likwidacji spółki. Czy jest możliwe anulowanie tej procedury i normalne zamknięciem spółki jawnej?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych „rozwiązanie spółki powodują:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu”.

Ponadto, w zakresie rozwiązania spółki za pomocą wzorca umowy, o którym Pani wspomniała, zastosowanie ma § 2 uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami zaufanymi. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

Z uwagi na powyższą treść, należy podnieść, iż rozwiązanie spółki za pomocą wzorca uchwały jest równoznaczne z uchwałą wspólników w formie pisemnej.

Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej może być podjęta w sposób zwykły, tradycyjny, jak również przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (art. 58 § 2 przewiduje jedynie możliwość podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki w systemie teleinformatycznym, uchwała ta może być podjęta w zwykły, tradycyjny sposób). Możliwość podjęcia uchwały o rozwiązanie spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym dotyczy tylko spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki jawnej.

Należy więc wskazać, iż zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki jawnej nie oznacza jeszcze ustania jej bytu prawnego. Zgodnie z art. 67 § 1 w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki wskazanych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki jawnej stanowi zatem zdarzenie prawne, które inicjuje procedurę zmierzającą do rozwiązania spółki, chociaż nie zawsze kończy się ustaniem spółki jako podmiotu prawa (zob. art. 60, 63 § 2, art. 64).

Wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki, o której mowa w art. 58, co do zasady (jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – na podstawie postanowień umowy spółki lub uzgodnienia wspólników – spółka jawna nie trwa dalej) powoduje:

  • ustanie dotychczasowego celu wspólników spółki jawnej;
  • wejście w fazę likwidacji; jednakże na podstawie przepisu art. 67 § 1 wspólnicy mogą uzgodnić również inny sposób zakończenia działalności spółki;
  • przejęcie przez likwidatorów zarządzania spółką w celu jej likwidacji;
  • obowiązek uzupełnienia firmy spółki dodatkiem „w likwidacji”;
  • brak możliwości ustanowienia prokury (prokury wcześniej ustanowione wygasają z chwilą otwarcia likwidacji, art. 79);
  • w czasie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami (art. 69);
  • działalność spółki w fazie likwidacji zmierza tylko do zakończenie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i spieniężenie majątku spółki; nowe interesy może ona podejmować tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku.

Spółka jawna ulega rozwiązaniu dopiero z chwilą wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 84 § 2). Wykreślenie spółki z rejestru następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego lub zakończenia działalności spółki w inny sposób, a w przypadku upadłości spółki po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Należy podać, iż w myśl art. 67 § 1 w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki wskazanych powyżej należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej nie jest postępowaniem obligatoryjnym – ma ono charakter fakultatywny.

Przez postępowanie likwidacyjne należy rozumieć ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Należy podnieść, iż likwidacja ma służyć zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu jej wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, zabezpieczeniu wykonania zobowiązań niewymagalnych lub spornych i upłynnieniu majątku spółki. Po dokonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych pozostały majątek dzieli się pomiędzy wspólników spółki (art. 82 § 2).

Dlatego też podnoszę, iż nie została rozpoczęta procedura likwidacji, a jedynie została spełniona przesłanka rozwiązania spółki wskazana w art. 58 Kodeku spółek handlowych. Spółka istnieje nadal, a Państwo mogą przeprowadzić likwidację zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}