Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-07-06

Od kilku lat jestem polskim inwestorem giełdowym i mając rachunek w biurze maklerskim, za pośrednictwem maklera, kupuję i sprzedaję akcje. Co roku otrzymuję PIT-8c, na którego podstawie składam zeznanie podatkowe PIT-38. Jednocześnie też od kilku lat jestem akcjonariuszem spółki akcyjnej (nie giełdowej), od której co roku otrzymuję dywidendę, za którą ta spółka odprowadza podatek. W roku 2013 i 2014 miałem stratę na działalności giełdowej, którą wykazałem w PIT-ach. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że mogę (mogłem) sobie odliczyć zapłacony przez spółkę podatek od tych strat. Czy rzeczywiście mogę to zrobić np. przez korektę PIT ? Jeżeli spółka będzie w przyszłości wypłacać dywidendę, czy mogę żądać od niej przekazania sumy brutto do samodzielnego rozliczenia zysków pieniężnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cytowane przepisy pochodzą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dywidenda od spółek w Polsce otrzymana przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania W Polsce jest traktowana jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

„Art.17.1.Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b; (…)

6) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

W tym przypadku chodzi o akcje posiadane poza giełdą. Przychód ten równy jest dochodowi, tzn. nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu. Dywidenda opodatkowana jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dochodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w ogólnym zeznaniu rocznym( PIT 36 lub 37).

Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27”.

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na spółce wypłacającej dywidendę.

„Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. (…)

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. (…)

4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów”.

W myśl art. 42 ust. 1 i 1a „spółka akcyjna jako płatnik powinna:

  • przekazać kwoty pobranego podatku zryczałtowanego – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy spółka nie posiada siedziby,
  • przesłać określonemu wcześniej urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na odpowiednim formularzu”.

„Art. 42. 1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio”.

Reasumując tę część odpowiedzi. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy, opodatkowane są w sposób zryczałtowany na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przez płatnika, którym w przypadku tego dochodu jest spółka.

Na Panu jako podatniku nie ciąży obowiązek złożenia zeznania i wykazania uzyskanego dochodu, bowiem pobranie zryczałtowanego podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego – w przeciwieństwie przychodu z tytułu zysków( lub strat) na giełdzie.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wówczas zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a (za zyski z giełdy), wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a („3b.W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29–30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika”) – zyski z tytułu dywidendy.

W takiej sytuacji Pan jako podatnik byłby obowiązany wykazać podatek z tego tytułu (w zależności od rodzaju pozostałych uzyskanych przez siebie dochodów) w deklaracji PIT-38 w pozycji 36.

Jeżeli spółka nie pobrałaby podatku, to osoba za to odpowiedzialna poniosłaby odpowiedzialność karną i skarbowa.

To powoduje, że spółka nie powinna nawet na Pana wniosek rezygnować z pobierania podatku zryczałtowanego od wypłacanych panu dywidend (zbyt duże ryzyko i pewna odpowiedzialność karnoskarbowa).

Zeznanie PIT 38 nie stwarza możliwości łączenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu lub strat i zapłaconego podatku z giełdy z przychodem, podatkiem z tytułu dywidendy, poza przypadkiem wskazanym w art. 45c ust. 3 i 3c (omówiony poniżej).

Giełda

Akcje na giełdzie są papierami wartościowymi, którymi obrót jest sformalizowany.

Pan jako podatnik ma obowiązek składania odrębnego zeznania podatkowego w zakresie dochodów z giełdy( art. 30b ustawy o PIT). Według art. 45 ust. 1a „w terminie do 30- kwietnia składa Pan odrębne zeznanie, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 1)kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b”. I dalej:

„3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c.

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.( nie dotyczy to Pana a jedynie rachunków zbiorczych dla rożnych inwestorów a Pan ma rachunek indywidualny)”.

Dalej zgodnie z art. 30b:

„Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c”.

Po zakończeniu roku podatkowego Pan jako podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zeznanie to składa Pan na podstawie uzyskanej informacji na druku PIT 8c.

Informację PIT-8C o uzyskanych przychodach sporządzają podmioty, które wypłaciły podatnikowi w ciągu roku podatkowego określone świadczenia, ale na podstawie przepisów nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności. Zatem informację PIT-8C sporządzają i przekazują podmioty niebędące płatnikami podatku z określonych źródeł przychodów, w szczególności z kapitałów pieniężnych oraz tzw. przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT w odniesieniu do wypłaty świadczeń jako przychodów kapitałowych (art. 30b ust. 2) podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu dla Pana jako podatnika (PIT-8C) jest biuro maklerskie.

„Art. 39. 3.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru”.

Jak więc widać:

  • w przypadku dywidendy ze spółki pozagiełdowej składa ona( spółka) deklaracje roczną i na tym się wszystko kończy; Pan nie składa odrębnej deklaracji ani zeznania rocznego – spółka już to uczyniła składając deklaracje roczną,
  • w przypadku giełdy Pan jako podatnik uzyskuje informację o dochodzie( starcie) w postaci danych o przychodzie i kosztach jego uzyskania wykazanych w biurze maklerskim, a potem musi samodzielnie się z tego rozliczyć składając swoje zeznanie roczne.

Zeznaniem rocznym składanym samodzielnie (z dochodu z giełdy) nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29–30a (dywidendy ze spółki pozagiełdowej w Pana przypadku).

Wyjątek, o jakim mowa wyżej, nie dotyczy Pana sytuacji (art. 435b ust. 3c). W przypadku dywidendy nie ma szans na to, że wystąpią koszty uzyskania przychodu po Pana stronie lub strata. Natomiast w przypadku giełdy możliwe są koszty uzyskania przychodu oraz wystąpienie straty.

Jeżeli w danym roku poniósł Pan stratę to w zeznaniu PIT-38, można ją wykazać i zmniejszyć podatek dochodowy od dochodu z kolejny rok. Wykazana w jednym z lat minionych strata może pomniejszać dochód, ale nie więcej niż 50% wartości tej straty. Zatem każdą stratę rozliczymy przez okres nie krótszy niż dwa lata i nie dłużej niż przez 5 lat.

Aby jednak rozliczyć stratę, trzeba w następnych latach osiągnąć zysk. Tutaj powstaje pole manewru dla dokonania optymalizacji. Czasami warto sprzedać akcje przed końcem roku i odkupić je w nowym, aby osiągnięty dochód rozliczyć ze stratą z roku poprzedniego.

Nie jest możliwa korekta PIT 38 i „odliczenie zapłaconego przez spółkę podatku z tytułu wypłaconej Panu dywidendy”, a tym samym zmniejszenie starty i odzyskanie zapłaconego podatku chociaż w części.

Starty z danego źródła nie łączy się z przychodem (dochodem) z innych źródeł. Strata ta może być wyrównana tylko z przychodów z tego samego źródła.

Nasze prawo nie pozwala Panu na zażądanie, by spółka wypłacająca dywidendę nie naliczyła i nie potraciła podatku zryczałtowanego z tego tytułu oraz nie składała deklaracji rocznej. Jak wskazałem, jest to podatek zryczałtowany. Od dywidendy spółka nie pobiera zaliczek, a od razu cały podatek. Po jego pobraniu sprawa jest zamknięta, a Pan nie musi wykazywać dywidendy w innych zeznaniach rocznych, a na pewno nie w zeznaniach składanych według zasad ogólnych (natomiast w PIT-38 wykazuje się tylko podatek w sytuacji, gdyby spółka go nie potraciła).

Ale PIT-38 na chwile obecną (od 2012 r.) nie stwarza możliwości potrącenia podatku z tytułu dywidendy dochodem z tytułu zysków giełdowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r....

 

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Pytanie dotyczy głosowania nad uchwałą na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Akcjonariusz (spółka z o.o.) jest reprezentowany przez dwóch członków...

 

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te...

 

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej

Czy członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może bez żadnych ograniczań otrzymywać wynagrodzenie z tej spółki za świadczoną pracę (etat,...

 

Dywidenda przeznaczona na kapitał zapasowy a roszczenia akcjonariusza

Jestem akcjonariuszem prywatnej spółki akcyjnej. Aktualnie posiadam 3% udziałów (akcji). W 2009 r. posiadałem 9% udziałów. Za rok 2009 część zysku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »